Spojte sa s nami

Stratégia letectvo pre Európu

Letectvo: EÚ a ASEAN uzatvárajú prvú dohodu o leteckej doprave medzi blokmi na svete

uverejnené

on

Európska únia a Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) uzavreli rokovania o Komplexnej dohode o leteckej doprave ASEAN - EÚ (AE CATA). Toto je prvá dohoda o leteckej doprave medzi blokmi na svete, ktorá posilní prepojenie a hospodársky rozvoj medzi 37 členskými štátmi združenia ASEAN a EÚ. Na základe dohody budú letecké spoločnosti EÚ schopné lietať až 14 týždennými službami pre cestujúcich a ľubovoľným počtom nákladných služieb cez a za rámec ktorejkoľvek krajiny ASEAN a naopak. 

Komisárka pre dopravu Adina Vălean uviedla: „Uzavretie tejto vôbec prvej dohody o leteckej doprave typu„ block-to-block “predstavuje dôležitý míľnik vo vonkajšej politike EÚ v oblasti letectva. Poskytuje základné záruky spravodlivej hospodárskej súťaže pre naše európske letecké spoločnosti a priemysel a zároveň posilňuje vzájomné vyhliadky obchodu a investícií na niektorých z najdynamickejších svetových trhov. Dôležité je, že táto nová dohoda nám tiež poskytuje pevnú platformu pre ďalšie presadzovanie vysokých štandardov v oblasti bezpečnosti, ochrany, riadenia letovej prevádzky, životného prostredia a sociálnych vecí. Som vďačný za konštruktívny prístup všetkých zúčastnených strán, ktorý umožnil túto historickú dohodu. “ 

Dohoda pomôže obnoviť letecké spojenie medzi krajinami ASEAN a Európou, ktoré sa prudko znížilo v dôsledku pandémie COVID-19, a otvorí nové možnosti rastu pre letecký priemysel v oboch regiónoch. Obe strany vyjadrili úmysel udržiavať pravidelné diskusie a úzku koordináciu s cieľom minimalizovať prerušenie leteckých služieb spôsobené pandémiou. ASEAN a EÚ teraz predložia AE CATA na zákonné čistenie v rámci prípravy na podpis neskôr. Bolo uverejnené spoločné vyhlásenie o uzavretí komplexnej dohody o leteckej doprave ASEAN-EÚ (AE CATA). tu

Stratégia letectvo pre Európu

Komisia schvaľuje írsku schému pomoci vo výške 26 miliónov EUR na kompenzáciu prevádzkovateľom letísk v súvislosti s vypuknutím koronavírusu

uverejnené

on

Európska komisia schválila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci írsku schému pomoci vo výške 26 miliónov EUR na kompenzáciu prevádzkovateľov letísk za straty spôsobené vypuknutím koronavírusu a cestovné obmedzenia uložené Írskom na obmedzenie šírenia koronavírusu. Pomoc pozostáva z troch opatrení: i) opatrenie na náhradu škody; ii) opatrenie pomoci na podporu prevádzkovateľov letísk až do výšky 1.8 milióna EUR na príjemcu; a iii) opatrenie pomoci na podporu nekrytých fixných nákladov týchto spoločností.

Pomoc bude mať formu priamych grantov. V prípade podpory nekrytých fixných nákladov možno pomoc poskytnúť aj vo forme záruk a pôžičiek. Opatrenie na náhradu škody bude otvorené pre prevádzkovateľov írskych letísk, ktorí v roku 1 vybavili viac ako 2019 milión cestujúcich. Podľa tohto opatrenia môžu byť týmto prevádzkovateľom kompenzované čisté straty, ktoré utrpeli v období od 1. apríla do 30. júna 2020 v dôsledku reštriktívne opatrenia vykonávané írskymi orgánmi s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu.

Komisia posúdila prvé opatrenie podľa článku 107 (2) (b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zistil, že poskytne náhradu škody, ktorá priamo súvisí s vypuknutím koronavírusu. Taktiež zistil, že opatrenie je primerané, pretože náhrada nepresahuje to, čo je nevyhnutné na náhradu škody. Pokiaľ ide o ďalšie dve opatrenia, Komisia zistila, že sú v súlade s podmienkami stanovenými v štátnej pomoci Dočasný rámec. Konkrétne pomoc i) sa poskytne najneskôr do 31. decembra 2021 a ii) nepresiahne 1.8 milióna EUR na príjemcu pomoci v rámci druhého opatrenia a nepresiahne 10 miliónov EUR na príjemcu pomoci v rámci tretieho opatrenia.

Komisia dospela k záveru, že obe opatrenia sú potrebné, vhodné a primerané na odstránenie závažnej poruchy fungovania hospodárstva členského štátu v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. B) ZFEÚ a podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Na tomto základe Komisia schválila tri opatrenia podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Viac informácií o dočasnom rámci a ďalších opatreniach prijatých Komisiou na riešenie ekonomických dopadov pandémie koronavírusov možno nájsť jue, Verzia tohto rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude sprístupnená pod číslom prípadu SA.59709 na internete register štátnej pomoci o Komisii súťaž akékoľvek otázky týkajúce sa dôvernosti boli vyriešené.

Pokračovať v čítaní

Stratégia letectvo pre Európu

Letectvo: Návrh Komisie o prevádzkových intervaloch na letiskách ponúka odvetviu potrebnú úľavu

uverejnené

on

Európska komisia prijala nový návrh o prideľovaní prevádzkových intervalov, ktorý poskytuje leteckým zúčastneným stranám toľko potrebnej úľavy od požiadaviek na využitie letiskových prevádzkových intervalov na letnú sezónu 2021. Zatiaľ čo letecké spoločnosti musia zvyčajne použiť 80% prevádzkových intervalov, ktoré im boli pridelené, na zabezpečenie ich celého portfólia prevádzkových intervalov pre nasledujúce sezóny letových poriadkov, návrh znižuje túto hranicu na 40%. Zavádza tiež niekoľko podmienok zameraných na zabezpečenie efektívneho využívania kapacity letiska a bez poškodenia hospodárskej súťaže počas obdobia zotavenia COVID-19.

Komisárka pre dopravu Adina Vălean uviedla: „Dnešným návrhom sa snažíme dosiahnuť rovnováhu medzi potrebou poskytnúť pomoc leteckým spoločnostiam, ktoré naďalej trpia výrazným poklesom leteckej dopravy v dôsledku pretrvávajúcej pandémie a potrebou zachovať konkurenciu na trhu. , zabezpečiť efektívnu prevádzku letísk a vyhnúť sa duchovným letom. Navrhované pravidlá poskytujú istotu pre letnú sezónu 2021 a zabezpečujú, aby Komisia mohla modulovať ďalšie potrebné výnimky z prevádzkových intervalov podľa jasných podmienok, aby sa zabezpečilo zachovanie tejto rovnováhy. “

Pri pohľade na predpovede premávky na leto 2021 je opodstatnené očakávať, že úroveň premávky bude minimálne 50% oproti roku 2019. Prahová hodnota 40% preto zaručí určitú úroveň služieb, zatiaľ čo leteckým spoločnostiam umožní rezervu pri využívaní ich prevádzkových intervalov. Návrh na pridelenie prevádzkových intervalov bol predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade.

Pokračovať v čítaní

Stratégia letectvo pre Európu

Prípad subvencovania Boeingu: Svetová obchodná organizácia potvrdzuje právo EÚ na odvetné opatrenia voči dovozu z USA vo výške 4 miliárd dolárov

uverejnené

on

Svetová obchodná organizácia (WTO) umožnila EÚ zvýšiť clá na dovoz z USA v hodnote až 4 miliárd dolárov, čo je protiopatrením na nelegálne dotácie americkému výrobcovi lietadiel Boeing. Toto rozhodnutie vychádza z predchádzajúcich zistení WTO, podľa ktorých sú americké dotácie spoločnosti Boeing podľa zákona WTO nezákonné.

Ekonomika, ktorá pracuje pre ľudí Výkonný viceprezident a komisár pre obchod Valdis Dombrovskis (obrázku) uviedol: „Toto dlho očakávané rozhodnutie umožňuje Európskej únii uvaliť clá na americké výrobky vstupujúce do Európy. Oveľa radšej by som to neurobil - ďalšie povinnosti nie sú v ekonomickom záujme žiadnej zo strán, najmä keď sa snažíme spamätať z recesie COVID-19. Spolupracujem so svojím americkým kolegom, veľvyslancom Lighthizerom, a dúfam, že USA teraz znížia clá uvalené na vývoz z EÚ v minulom roku. To by vytvorilo pozitívny impulz z ekonomického aj politického hľadiska a pomohlo by nám to nájsť spoločnú reč v ďalších kľúčových oblastiach. EÚ bude aj naďalej usilovne pokračovať v dosahovaní tohto výsledku. Ak sa tak nestane, budeme nútení uplatniť svoje práva a zaviesť podobné tarify. Aj keď sme na túto možnosť plne pripravení, urobíme to neochotne. “

V októbri minulého roku USA po podobnom rozhodnutí WTO v paralelnom prípade dotácií Airbusu uložili USA odvetné clá, ktoré ovplyvňujú vývoz EÚ v hodnote 7.5 miliárd dolárov. Tieto clá sú v platnosti dodnes, a to aj napriek rozhodujúcim krokom, ktoré prijali Francúzsko a Španielsko v júli tohto roku, aby nasledovali Nemecko a Spojené kráľovstvo pri zabezpečovaní úplného súladu s predchádzajúcim rozhodnutím WTO o dotáciách pre Airbus.

Za súčasnej hospodárskej situácie je v spoločnom záujme EÚ a USA zrušiť škodlivé clá, ktoré zbytočne zaťažujú naše priemyselné a poľnohospodárske odvetvia.

EÚ predložila konkrétne návrhy na dosiahnutie vyjednávaného výsledku dlhotrvajúcich transatlantických sporov o civilné lietadlá, najdlhších v histórii WTO. Je naďalej otvorené spolupracovať s USA na dohodnutí spravodlivého a vyváženého riešenia, ako aj na budúcich disciplínach týkajúcich sa dotácií v sektore civilných lietadiel.

Počas spolupráce s USA podniká Európska komisia aj príslušné kroky a angažuje členské štáty EÚ, aby mohla využiť svoje odvetné práva v prípade, že neexistuje nádej na dosiahnutie vzájomne výhodného riešenia sporu. Toto pohotovostné plánovanie zahŕňa dokončenie zoznamu výrobkov, na ktoré by sa mohli vzťahovať ďalšie tarify EÚ.

pozadia

V marci 2019 odvolací orgán, najvyšší inštitút WTO, potvrdil, že USA napriek predchádzajúcim rozhodnutiam neprijali príslušné opatrenia na dosiahnutie súladu s pravidlami WTO o dotáciách. Namiesto toho pokračovala v nelegálnej podpore svojho výrobcu lietadiel Boeing na úkor spoločnosti Airbus, európskeho leteckého priemyslu a mnohých jeho pracovníkov. Odvolací orgán vo svojom rozhodnutí:

  • Potvrdené, že daňový program štátu Washington je naďalej ústrednou súčasťou S. nezákonného dotovania Boeingu;
  • zistil, že niekoľko prebiehajúcich nástrojov, vrátane určitých zmlúv o obstarávaní NASA a amerického ministerstva obrany, predstavuje dotácie, ktoré môžu spôsobiť Airbusu hospodárske škody, a;
  • potvrdil, že Boeing naďalej ťaží z nelegálnej daňovej úľavy USA, ktorá podporuje vývoz (Foreign Sales Corporation a Extrateritororial Income Exclusion).

Rozhodnutie potvrdzujúce právo EÚ na odvetu vyplýva priamo z predchádzajúceho rozhodnutia.

V paralelnom prípade Airbusu umožnila WTO v októbri 2019 USA prijať protiopatrenia proti európskemu vývozu v hodnote až 7.5 miliárd dolárov. Toto ocenenie bolo založené na rozhodnutí odvolacieho orgánu z roku 2018, v ktorom sa zistilo, že EÚ a jej členské štáty nie sú v úplnom súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami WTO, pokiaľ ide o návratné začiatočné investície pre programy A350 a A380. USA uvalili tieto ďalšie clá 18. októbra 2019. Dotknuté členské štáty EÚ medzičasom podnikli všetky kroky potrebné na zabezpečenie úplného dodržiavania.

Viac informácií

Rozhodnutie Odvolacieho orgánu WTO o dotáciách USA pre Boeing

Verejná konzultácia o predbežnom zozname výrobkov v prípade Boeingu

Predbežný zoznam výrobkov

História prípadu Boeingu

História prípadu Airbus

 

Pokračovať v čítaní
Reklama

cvrlikání

facebook

Reklama

Trendy