Spojte sa s nami

Súťaž

Hospodárska súťaž: Komisia zverejňuje výsledky hodnotenia oznámenia o definícii trhu

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Európska komisia uverejnila a Pracovný dokument útvarov Komisie ktorá sumarizuje zistenia hodnotenia oznámenia o definícii trhu použitého v právnych predpisoch EÚ o hospodárskej súťaži.

Cieľom tohto hodnotenia bolo prispieť k posúdeniu fungovania oznámenia o vymedzení trhu, ktoré vykonala Komisia, s cieľom rozhodnúť, či sa má oznámenie zrušiť, ponechať bez zmeny alebo revidovať.

Výkonná viceprezidentka Margrethe Vestagerová, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, povedala: „Musíme analyzovať trh a hranice trhu, na ktorom spoločnosti konkurujú. V tejto súvislosti je veľmi užitočné oznámenie o definícii trhu. Hodnotenie potvrdilo, že poskytuje zainteresovaným stranám jasnosť a transparentnosť v tom, ako pristupujeme k vymedzeniu trhu. Základné princípy oznámenia o definícii trhu, založené na judikatúre súdov EÚ, sú v súčasnosti stabilné. Z hodnotenia zároveň vyplýva, že oznámenie úplne nepokrýva nedávny vývoj v praxi definovania trhu, vrátane tých, ktoré súvisia s digitalizáciou hospodárstva. Teraz budeme analyzovať, či a ako by sa malo oznámenie revidovať, aby sa vyriešili problémy, ktoré sme identifikovali. “

Reklama

Komisia začala hodnotenie oznámenia o definícii trhu v marci 2020. Počas hodnotenia Komisia zhromaždila dôkazy, aby pochopila, ako si oznámenie počínalo od jeho prijatia v roku 1997. Zhromaždené dôkazy okrem iného zahŕňajú príspevky zainteresovaných strán zhromaždené v verejná konzultácia ktoré sa uskutočnilo medzi jún a október 2020. Okrem toho Komisia konzultoval s národnými orgánmi hospodárskej súťaže EÚ a proaktívne spolupracovať s odborníkmi a zástupcami skupín zainteresovaných strán. Nakoniec Komisia požiadala o externé hodnotenie podporná štúdia, ktorá preskúmala príslušné postupy v iných jurisdikciách, ako aj právnu a ekonomickú literatúru v súvislosti so štyrmi konkrétnymi aspektmi vymedzenia trhu: (i) digitalizácia, (ii) inovácie, (iii) geografické vymedzenie trhu a (iv) kvantitatívne techniky.

Zistenia z hodnotenia

Hodnotenie ukázalo, že oznámenie o definícii trhu zostáva veľmi dôležité, pretože poskytuje spoločnostiam a ostatným zainteresovaným stranám jasnosť a transparentnosť v prístupe Komisie k vymedzeniu trhu - dôležitý prvý krok hodnotenia Komisie v mnohých protimonopolných prípadoch a prípadoch fúzií.

Reklama

Výsledky hodnotenia naznačujú, že oznámenie o definícii trhu je účinné pri poskytovaní správnych, komplexných a jasných pokynov pre kľúčové otázky vymedzenia trhu a pre prístup Komisie k nemu.

Z hodnotenia zároveň vyplýva, že oznámenie neodráža v plnej miere vývoj v oblasti najlepších postupov pri definovaní trhu, ku ktorým došlo od roku 1997, vrátane najnovšieho vývoja v judikatúre EÚ. Komisia napríklad zdokonalila svoj prístup k vymedzeniu trhu v súlade s prevládajúcimi trhovými podmienkami, ktoré sú dnes čoraz viac digitálne a vzájomne prepojené, a prepracovanosťou dostupných nástrojov, ako je vylepšené spracovanie veľkého množstva dokumentov alebo prepracované kvantitatívne techniky. Okrem toho od prijatia oznámenia získala Komisia tiež viac skúseností s analýzou trhov, ktoré sú potenciálne globálne alebo prinajmenšom širšie ako Európsky hospodársky priestor.

 Podľa vyhodnotenia oblasti, v ktorých nemusí byť oznámenie o definícii trhu úplne aktuálne, zahŕňajú: i) použitie a účel testu SSNIP (malé významné nepriechodné zvýšenie ceny) pri definovaní relevantných trhov; ii) digitálne trhy, najmä pokiaľ ide o výrobky alebo služby uvedené na trh za nulovú peňažnú cenu, a digitálne „ekosystémy“; iii) hodnotenie geografických trhov v podmienkach globalizácie a dovoznej konkurencie; iv) kvantitatívne techniky; v) výpočet trhových podielov; a vi) necenová konkurencia (vrátane inovácií).

Komisia zváži potrebu a spôsob riešenia problémov, ktoré sa zistili v súvislosti s hodnotením.

pozadia

Definícia trhu je nástrojom na identifikáciu hraníc hospodárskej súťaže medzi podnikmi. Cieľom definície relevantného produktového a geografického trhu je identifikovať skutočných konkurentov, ktorí bránia obchodným rozhodnutiam dotknutých podnikov, napríklad ich cenovým rozhodnutiam. Z tohto hľadiska definícia trhu umožňuje okrem iného vypočítať podiely na trhu, ktoré poskytujú zmysluplné informácie na účely posúdenia trhovej sily v rámci konania o fúziách alebo v protimonopolnom konaní.

Definície trhu odrážajú realitu trhu. Preto sa líšia v jednotlivých odvetviach a môžu sa časom vyvíjať. Definície geografických trhov sa napríklad môžu pohybovať od národných alebo miestnych trhov - napríklad pri maloobchodnom predaji spotrebného tovaru - po globálne trhy, napríklad pri predaji leteckých komponentov. S vývojom trhových reálií v priebehu času sa vyvíjajú aj trhové definície Komisie.

و Oznámenie o definícii trhu poskytuje usmernenie o zásadách a najlepších postupoch spôsobu, akým Komisia uplatňuje koncepciu relevantného produktového a geografického trhu pri presadzovaní práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Viac informácií

Pozri špecializovaná webová stránka GR pre hospodársku súťaž, ktorý obsahuje všetky príspevky zainteresovaných strán predložené v súvislosti s hodnotením, zhrnutia rôznych konzultačných činností a záverečnú správu podpornej štúdie hodnotenia.

Súťaž

Automobilky pokutovali 875 miliónov EUR za kolúziu proti technológiám odstraňujúcim NOx

uverejnené

on

Európska komisia zistila, že spoločnosti Daimler, BMW a koncern Volkswagen (Volkswagen, Audi a Porsche) porušili protimonopolné pravidlá EÚ tým, že sa dohodli na technickom vývoji v oblasti čistenia NOx. 

Komisia uložila pokutu vo výške 875 miliónov EUR. Daimler nebol pokutovaný, pretože Komisii odhalil existenciu kartelu. Všetky strany uznali svoju účasť na karteli a dohodli sa na urovnaní prípadu.

Výkonná podpredsedníčka Komisie Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Päť výrobcov automobilov Daimler, BMW, Volkswagen, Audi a Porsche vlastní technológiu na znižovanie škodlivých emisií [ale] vyhli sa konkurencii pri využívaní celého potenciálu tejto technológie . Konkurencia a inovácie v oblasti riadenia znečisťovania automobilov sú pre Európu nevyhnutné na splnenie našich ambicióznych cieľov Green Deal. “ 

Reklama

Výrobcovia automobilov organizovali pravidelné technické stretnutia, na ktorých sa diskutovalo o vývoji technológie selektívnej katalytickej redukcie (SCR), ktorá eliminuje škodlivé emisie oxidov dusíka (NOx) z naftových osobných automobilov vstrekovaním močoviny (nazývanej tiež „AdBlue“) do výfukových plynov. prúd plynu. Viac ako päť rokov (2009 - 2014) sa výrobcovia automobilov dohodli, aby zabránili konkurencii pomocou tejto novej technológie.

Toto je prvé rozhodnutie o zákaze kartelu založené výlučne na obmedzení technického rozvoja, a nie na stanovení cien, rozdelení trhu alebo rozdelení zákazníkov.

Nástroj informátora

Reklama

Komisia zriadila nástroj, ktorý jednotlivcom uľahčí varovanie pred protisúťažným správaním pri zachovaní ich anonymity. Tento nástroj chráni anonymitu informátorov prostredníctvom špeciálne navrhnutého systému šifrovaných správ, ktorý umožňuje obojsmernú komunikáciu. Nástroj je prístupný cez toto link.

Pokračovať v čítaní

Súťaž

Hospodárska súťaž: Európska komisia zverejňuje správu o politike hospodárskej súťaže za rok 2020

uverejnené

on

Európska komisia zverejnila správu o politike hospodárskej súťaže do roku 2020, ktorá predstavuje kľúčové politické a legislatívne iniciatívy prijaté v minulom roku a tiež výber prijatých rozhodnutí. V roku 2020 politika hospodárskej súťaže EÚ významne prispela k úsiliu Komisie reagovať na prepuknutie koronavírusu, a to tak z hľadiska urgentnej zdravotnej starostlivosti, ako aj z hľadiska jej dopadu na živobytie občanov. O štátnej pomoci Dočasný rámec, prijatý na začiatku krízy, umožnil členským štátom využiť úplnú flexibilitu predpokladanú v pravidlách štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Pokiaľ ide o protimonopolnú oblasť, Komisia zverejnila a Komunikácia poskytovanie poradenstva spoločnostiam spolupracujúcim na projektoch zameraných na riešenie nedostatku dodávok základných produktov a služieb súvisiacich s koronavírusmi, ako sú lieky a lekárske vybavenie.

Okrem toho napriek výzvam, ktoré priniesli zmenené pracovné podmienky, v roku 2020 prijala Komisia v tejto oblasti niekoľko rozhodnutí, medzi ktorými boli tri kartelové rozhodnutia a 5 protimonopolné rozhodnutia. Taktiež spustila protimonopolné vyšetrovanie do sektoru internetu vecí (IoT) pre výrobky a služby súvisiace so spotrebiteľmi v EÚ. Aj v oblasti kontroly fúzií prijala Komisia viac ako 350 rozhodnutí o fúziách a zasiahla v 18 prípadoch (vrátane 13 fúzií, ktoré boli schválené na základe záväzkov v prvej fáze, a 3 boli schválené opravnými prostriedkami po druhej fáze). Komisia tiež prijala návrh na Zákon o digitálnych trhoch riešenie negatívnych dôsledkov vyplývajúcich z určitého správania sa platforiem pôsobiacich ako digitálni „strážcovia brány“ pre jednotný trh a zverejnila správu Biela kniha, vyvinúť nástroje a politiky na lepšie riešenie rušivých účinkov zahraničných dotácií na vnútorný trh. Plné znenie správy (k dispozícii v EN, FR, DE a ďalších jazykoch) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (k dispozícii v EN) sú k dispozícii tu.

Reklama

Pokračovať v čítaní

Súťaž

Komisia uvádza na trh službu Facebook Marketplace

uverejnené

on

Európska komisia dnes (4. júna) začala formálne vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či spoločnosť Facebook neporušila pravidlá hospodárskej súťaže EÚ, píše Catherine Feore. 

Poskytovatelia online inzercie inzerujú svoje služby prostredníctvom Facebooku a zároveň konkurujú vlastnej službe inzerátov online na Facebooku, „Facebook Marketplace“. Komisia skúma, či by Facebook mohol poskytnúť Facebooku Marketplace nespravodlivú konkurenčnú výhodu pri využívaní údajov získaných od konkurenčných poskytovateľov pri reklame na Facebooku. 

Formálne vyšetrovanie tiež posúdi, či spoločnosť Facebook spája svoju online službu klasifikovaných reklám „Facebook Marketplace“ so svojou sociálnou sieťou. Komisia preskúma, či spôsob začlenenia Facebooku Marketplace do sociálnej siete predstavuje formu viazania, ktorá mu dáva výhodu pri oslovovaní zákazníkov. Ako „sociálny trh“ môžete vidieť aj širšie profily, spoločných priateľov a chatovať pomocou služby Facebook Messenger, ktoré sú odlišné od iných poskytovateľov.

Reklama

Komisia poukazuje na to, že keďže takmer tri miliardy ľudí mesačne používajú Facebook a takmer sedem miliónov firiem inzeruje, má Facebook prístup k obrovskému množstvu údajov o aktivitách používateľov svojej sociálnej siete aj mimo nej, čo mu umožňuje zacieliť na konkrétne skupiny zákazníkov .

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže povedala: „Podrobne sa pozrieme na to, či má Facebook neprimeranú konkurenčnú výhodu, najmä v sektore online inzerátov, kde ľudia každý deň nakupujú a predávajú tovar a kde Facebook súťaží aj so spoločnosťami, od ktorých zhromažďuje údaje. V dnešnej digitálnej ekonomike by sa údaje nemali využívať spôsobom, ktorý narúša hospodársku súťaž. “ 

UK: „Budeme úzko spolupracovať s Európskou komisiou“

Reklama

Britský úrad pre hospodársku súťaž a marketing (CMA) tiež začal vyšetrovanie aktivít Facebooku v tejto oblasti. Hovorkyňa Komisie pre hospodársku súťaž Ariana Podesta uviedla: „Komisia sa bude usilovať pri vývoji nezávislých vyšetrovaní úzko spolupracovať s britským orgánom pre hospodársku súťaž a trhy.“

Andrea Coscelli, výkonný riaditeľ CMA, uviedol: „Máme v úmysle podrobne preskúmať použitie údajov spoločnosťou Facebook, aby sme zhodnotili, či jej obchodné praktiky poskytujú nespravodlivú výhodu v sektoroch online zoznamiek a klasifikovaných reklám.

„Akákoľvek takáto výhoda môže sťažiť konkurenčným firmám úspech, vrátane nových a menších firiem, a môže obmedziť výber zákazníkov.

„Budeme úzko spolupracovať s Európskou komisiou pri vyšetrovaní týchto problémov a budeme pokračovať v koordinácii s inými agentúrami pri riešení týchto globálnych problémov.“

CMA zdôraznili, ako by sa prihlásenie na Facebook, ktoré sa dá použiť na prihlásenie na iné webové stránky, aplikácie a služby pomocou ich prihlasovacích údajov na Facebooku, mohlo využiť v prospech vlastných služieb Facebooku. CMA tiež zdôrazňuje „Facebook Dating“ - službu zoznamovacích profilov, ktorú uviedla v Európe v roku 2020.

Samostatne od tohto nového vyšetrovania využívania údajov o reklamnom trhu spoločnosťou Facebook začala britská jednotka pre digitálne trhy (DMU) skúmať, ako by kódexy správania mohli v praxi fungovať pri riadení vzťahov medzi digitálnymi platformami a skupinami, ako sú malé podniky, ktoré spoliehajte sa na tieto platformy pri oslovovaní potenciálnych zákazníkov. 

DMU funguje v „tieňovej“, neštatutárnej forme, v očakávaní právnych predpisov, ktoré jej zabezpečia jej plné právomoci. Pred tým bude CMA pokračovať v práci na podpore hospodárskej súťaže a záujmov spotrebiteľov na digitálnych trhoch, vrátane prijímania opatrení na presadzovanie právnych predpisov v prípade potreby.

Pokračovať v čítaní
Reklama
Reklama
Reklama

Trendy