Spojte sa s nami

Zákon o digitálnych službách

Komisia postupuje proti spoločnosti Meta v súvislosti s možným porušením zákona o digitálnych službách

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Európska komisia začala formálne konanie s cieľom posúdiť, či spoločnosť Meta, poskytovateľ Facebooku a Instagramu, mohla porušiť zákon Zákon o digitálnych službách (DSA). Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen povedala, že „táto Komisia vytvorila prostriedky na ochranu európskych občanov pred cielenými dezinformáciami a manipuláciou zo strany tretích krajín. Ak máme podozrenie na porušenie pravidiel, konáme. Platí to v každej dobe, no najmä v časoch demokratických volieb. Veľké digitálne platformy musia dodržať svoje záväzky a vložiť do toho dostatok zdrojov a dnešné rozhodnutie ukazuje, že to s dodržiavaním pravidiel myslíme vážne.

Podozrenia z porušovania práv pokrývajú zásady a postupy spoločnosti Meta týkajúce sa klamlivej reklamy a politického obsahu v jej službách. Týkajú sa tiež nedostupnosti účinného občianskeho diskurzu tretej strany a nástroja na monitorovanie volieb v reálnom čase pred voľbami do Európskeho parlamentu, a to na pozadí toho, že spoločnosť Meta odsúdila svoj nástroj CrowdTangle na verejné štatistiky v reálnom čase bez adekvátneho výmena.

Komisia má ďalej podozrenie, že mechanizmus označovania nezákonného obsahu v službách („Oznámenie a konanie“), ako aj mechanizmy nápravy používateľov a interné mechanizmy sťažností nie sú v súlade s požiadavkami zákona o digitálnych službách a že existujú nedostatky v poskytovaní prístupu k verejne dostupným údajom pre výskumníkov spoločnosťou Meta. Začatie konania je založené na predbežnej analýze správy o hodnotení rizika, ktorú Meta poslala v septembri 2023, odpovediach Meta na formálne žiadosti Komisie o informácie (na nezákonný obsah a dezinformácie, prístup k dátampredplatenie pravidiel bez reklám a generatívna AI), verejne dostupné správy a vlastnú analýzu Komisie.

„Ak si nemôžeme byť istí, že môžeme dôverovať obsahu, ktorý vidíme online, existuje riziko, že nakoniec nebudeme veriť vôbec ničomu,“ povedala podpredsedníčka Komisie pre digitálny vek Margrethe Vestagerová. „Klamlivá reklama predstavuje riziko pre našu online diskusiu a v konečnom dôsledku aj pre naše práva ako spotrebiteľov aj občanov. Máme podozrenie, že moderovanie Meta je nedostatočné, že jej chýba transparentnosť reklám a postupy moderovania obsahu. Dnes sme teda začali konanie proti spoločnosti Meta, aby sme posúdili jej súlad so zákonom o digitálnych službách.

Aktuálne konanie sa zameria na tieto oblasti:

  • Klamlivé reklamy a dezinformácie. Komisia má podozrenie, že Meta nedodržiava povinnosti DSA súvisiace s riešením šírenia klamlivej reklamy, dezinformačných kampaní a koordinovaného neautentického správania v EÚ. Šírenie takéhoto obsahu môže predstavovať riziko pre občiansky diskurz, volebné procesy a základné práva, ako aj ochranu spotrebiteľa.
  • Viditeľnosť politického obsahu. Komisia má podozrenie, že politika spoločnosti Meta spojená s „prístupom k politickému obsahu“, ktorý degraduje politický obsah v systémoch odporúčaní Instagramu a Facebooku, vrátane ich kanálov, nie je v súlade s povinnosťami DSA. Vyšetrovanie sa zameria na zlučiteľnosť tejto politiky s povinnosťami transparentnosti a odškodnenia používateľov, ako aj s požiadavkami na posúdenie a zmiernenie rizík pre občiansky diskurz a volebné procesy.
  • Nedostupnosť účinného občianskeho diskurzu tretích strán a nástroja na monitorovanie volieb v reálnom čase pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu a inými voľbami v rôznych členských štátoch. Meta práve zavrhuje „CrowdTangle“, nástroj na verejné štatistiky, ktorý umožňuje výskumníkom, novinárom a občianskej spoločnosti sledovať voľby v reálnom čase, a to aj prostredníctvom živých vizuálnych panelov bez adekvátnej náhrady. Ako sa však odráža v nedávnej správe Komisie Usmernenia pre poskytovateľov veľmi veľkých online platforiem o systémových rizikách pre volebné procesy, v čase volieb by sa mal naopak prístup k takýmto nástrojom rozšíriť. Komisia má preto podozrenie, že berúc do úvahy ukončenie podpory zo strany Meta a plánované ukončenie CrowdTangle, Meta nedokázala dôsledne posúdiť a primerane zmierniť riziká súvisiace s účinkami Facebooku a Instagramu na občiansky diskurz a volebné procesy a iné systémové riziká. Vzhľadom na dosah platforiem Meta v EÚ (ktoré predstavujú viac ako 250 miliónov aktívnych používateľov mesačne) a v dôsledku európskych volieb, ktoré sa budú konať 6. – 9. júna 2024 a série ďalších volieb, ktoré sa uskutočnia v rôznych členských štátoch štátov, takéto znevažovanie by mohlo viesť k poškodeniu občianskeho diskurzu a volebných procesov v súvislosti so schopnosťami sledovať dezinformácie a dezinformácie, identifikáciou zasahovania a potlačovania voličov a celkovou transparentnosťou v reálnom čase poskytovanou kontrolórom faktov, novinárom a iným relevantným volebným organizáciám. zainteresovaných strán. Komisia si vyhradzuje posúdenie povahy a bezprostrednosti škody a očakáva, že spoločnosť Meta bude spolupracovať s Komisiou a bezodkladne predloží potrebné informácie na vykonanie takéhoto posúdenia. Komisia tiež očakáva, že Meta rýchlo podnikne všetky potrebné kroky na zabezpečenie efektívnej verejnej kontroly svojej služby v reálnom čase tým, že výskumníkom, novinárom a volebným funkcionárom poskytne primeraný prístup k nástrojom na monitorovanie obsahu v jej službách v reálnom čase. Spoločnosť Meta je tiež požiadaná o informácie, aby do 5 pracovných dní oznámila, aké nápravné opatrenia boli na tento účel prijaté. Komisia si vyhradila právo prijať opatrenia v prípade, že sa tieto opatrenia budú považovať za nedostatočné. 
  • Mechanizmus na označovanie nezákonného obsahu. Komisia má podozrenie, že mechanizmus oznamovania a konania spoločnosti Meta, ktorý používateľom umožňuje upozorniť na prítomnosť nezákonného obsahu v jej službách, nie je v súlade s povinnosťami DSA. To zahŕňa podozrenie, že nie sú splnené požiadavky, podľa ktorých musí byť tento mechanizmus ľahko dostupný a užívateľsky prívetivý. Komisia má zároveň podozrenie, že spoločnosť Meta nezaviedla účinný interný systém vybavovania sťažností na podávanie sťažností proti prijatým rozhodnutiam o moderovaní obsahu.

Ak sa preukážu, tieto nedostatky by predstavovali porušenie článkov 14 ods. 1, 16 ods. 1, 16 ods. 5, 16 ods. 6, 17 ods. 1, 20 ods. 1 ods. 20, 3 ods. 24, 5 ods. 25, 1 ods. 34 a 1 ods. 34 DSA. Komisia teraz prioritne vykoná hĺbkové vyšetrovanie. Začatie formálneho konania nemá vplyv na jeho výsledok.

Súčasné začatie konania nemá vplyv na žiadne iné konanie, ktoré sa Komisia môže rozhodnúť začať v súvislosti s akýmkoľvek iným správaním, ktoré môže predstavovať porušenie podľa DSA.

Reklama

„Rýchle a rozsiahle šírenie názorov a informácií na sociálnych sieťach, ako sú Instagram a Facebook, poskytuje skvelé príležitosti,“ povedal komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. „Online platformy sú však tiež zraniteľné voči šíreniu dezinformácií a zasahovaniu zo zahraničia, najmä v období pred voľbami. Zahajujeme formálne konanie o porušení proti Meta, pretože máme podozrenie, že porušuje záväzky DSA týkajúce sa klamlivej reklamy a politického obsahu a že neposkytujú výskumníkom, novinárom a zainteresovaným stranám vo voľbách nástroje na monitorovanie v reálnom čase a účinné mechanizmy na označovanie nezákonného obsahu. “.

Po formálnom začatí konania bude Komisia pokračovať v zhromažďovaní dôkazov, napríklad zasielaním dodatočných žiadostí o informácie, uskutočňovaním pohovorov alebo inšpekcií.

Začatie formálneho konania oprávňuje Komisiu prijať ďalšie opatrenia na presadzovanie, ako sú dočasné opatrenia a rozhodnutia o nesúlade. Komisia je tiež splnomocnená akceptovať záväzky, ktoré prijala spoločnosť Meta na nápravu problémov vznesených v konaní. DSA nestanovuje žiadnu zákonnú lehotu na ukončenie formálneho konania. Trvanie hĺbkového vyšetrovania závisí od viacerých faktorov vrátane zložitosti prípadu, rozsahu, v akom dotknutá spoločnosť spolupracuje s Komisiou, a uplatňovania práva na obhajobu.

Facebook a Instagram boli označené ako veľmi veľké online platformy (VLOPs) 25. apríla 2023 podľa zákona EÚ o digitálnych službách, keďže obe majú viac ako 45 miliónov aktívnych používateľov mesačne v EÚ. Facebook a Instagram museli ako VLOP štyri mesiace od svojho označenia, teda koncom augusta 2023, začať plniť sériu povinností stanovených v DSA.

Od 17. februára platí zákon o digitálnych službách platí všetkým online sprostredkovateľom v EÚ.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy