Spojte sa s nami

pravidlá EÚ pre bezpečnosť výrobkov

Poslanci schválili prepracované pravidlá EÚ pre bezpečnosť výrobkov  

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Aktualizovaný zákon zabezpečí, aby výrobky v EÚ, či už predávané online alebo v tradičných obchodoch, spĺňali najvyššie bezpečnostné požiadavky.

Minulý týždeň poslanci Európskeho parlamentu schválili revidované pravidlá o bezpečnosti výrobkov nepotravinárskych spotrebných výrobkov 569 hlasmi za, 13 proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Nové nariadenie zosúlaďuje existujúcu smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov s najnovším vývojom v digitalizácii a prudkým nárastom online nakupovania.

Zlepšenie hodnotenia bezpečnosti

S cieľom zaručiť, že všetky výrobky uvedené na trh sú pre spotrebiteľov bezpečné, všeobecné nariadenie o bezpečnosti výrobkov obsahuje opatrenia, ktoré zaručujú, že pri hodnotení bezpečnosti sa zohľadnia aj riziká pre najzraniteľnejších spotrebiteľov (napr. deti), rodové hľadiská a riziká kybernetickej bezpečnosti. .

Dohľad nad trhom a internetové obchody

Nová úprava rozširuje povinnosti hospodárskych subjektov (ako je výrobca, dovozca, distribútor), zvyšuje právomoci orgánov dohľadu nad trhom a zavádza jasné povinnosti pre poskytovateľov online trhovísk. Online trhoviská spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom pri zmierňovaní rizík, ktoré môžu na oplátku nariadiť online trhoviská, aby odstránili ponuky nebezpečných výrobkov alebo k nim znemožnili prístup bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do dvoch pracovných dní.

Výrobky pochádzajúce z krajín mimo EÚ možno uvádzať na trh len vtedy, ak existuje hospodársky subjekt so sídlom v Európskej únii, ktorý je zodpovedný za ich bezpečnosť.

Reklama

Efektívne postupy stiahnutia

Prepracovaná legislatíva zlepšuje postup stiahnutia výrobkov z obehu, keďže v súčasnosti zostáva miera vrátenia nízka odhaduje sa tretina spotrebiteľov v EÚ pokračovať v používaní stiahnutých produktov.

Ak je potrebné výrobok stiahnuť z trhu, spotrebitelia musia byť informovaní priamo a musí im byť ponúknutá oprava, výmena alebo vrátenie peňazí. Spotrebitelia budú mať tiež právo na uplatnenie reklamácie resp začať kolektívne akcie. Informácie o bezpečnosti produktov a možnostiach nápravy musia byť dostupné v jasnom a ľahko zrozumiteľnom jazyku. Systém rýchleho varovania pre nebezpečné výrobky (“Bezpečnostná brána“portál) sa zmodernizuje, aby bolo možné účinnejšie odhaľovať nebezpečné výrobky a aby boli prístupnejšie pre osoby so zdravotným postihnutím.

Spravodajca Dita Charanzová (Renew, CZ) povedal: „Vďaka tomuto zákonu chránime našich najzraniteľnejších spotrebiteľov, najmä deti. V roku 2020 pochádzalo 50 % výrobkov označených ako nebezpečné z Číny. Týmto zákonom sme urobili zásadný krok proti tým, ktorí v Európe nepredávajú bezpečné výrobky.

Každý predávaný výrobok musí mať niekoho, kto zaň v rámci EÚ preberá zodpovednosť. Nebezpečné produkty budú z webových stránok odstránené do dvoch dní. Spotrebitelia budú informovaní priamo e-mailom, ak si kúpili nebezpečný výrobok. Okrem toho budú mať právo na opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí v prípade stiahnutia produktu. Po zavedení tohto zákona bude v Európe menej nebezpečných výrobkov.

Ďalšie kroky

Pred uverejnením v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnutím účinnosti bude musieť text formálne schváliť aj Rada. Nariadenie sa začne uplatňovať 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti.

pozadia

V 2021, 73 % spotrebiteľov nakupovalo produkty online (v porovnaní s 50 % v roku 2014) a v roku 2020, 21 % si objednalo niečo z krajín mimo EÚ (8 % v roku 2014). Podľa Bezpečnostná brána Vo výročnej správe za rok 2020 sa 26 % oznámení o nebezpečných výrobkoch týkalo výrobkov predávaných online, pričom najmenej 62 % sa týkalo výrobkov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ a EHP.

Nové pravidlá sú predpokladaný aby spotrebitelia v EÚ ušetrili približne 1 miliardu EUR v prvom roku a približne 5.5 miliardy v nasledujúcom desaťročí. Znížením počtu nebezpečných výrobkov na trhu by nové opatrenia mali znížiť škody spôsobené spotrebiteľom v EÚ v dôsledku nehôd súvisiacich s výrobkami, ktorým sa dá predísť (dnes sa odhaduje na 11.5 miliardy EUR ročne) a náklady na zdravotnú starostlivosť (odhadované na 6.7 ​​EUR). miliárd ročne).

Viac informácií 

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy