Spojte sa s nami

Demografia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Strategický rámec stanovuje ciele EÚ v oblasti 2014-2020

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Zdravie a bezpečnosť 2S cieľom lepšie chrániť viac ako 217 miliónov pracovníkov v EÚ pred pracovnými úrazmi a chorobami z povolania Európska komisia predstavila nový Strategický rámec pre zdravie a bezpečnosť pri práci 2014-2020 dňa 6, jún, ktorý určuje kľúčové výzvy a strategické ciele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predstavuje kľúčové činnosti a nástroje na ich riešenie. Cieľom tohto nového rámca je zabezpečiť, aby EÚ naďalej zohrávala vedúcu úlohu pri presadzovaní vysokých štandardov pracovných podmienok v Európe aj na medzinárodnej úrovni v súlade s Európa 2020 Stratégia.

Zamestnanosť, sociálne záležitosti a komisár pre sociálne začlenenie László Andor uviedol: „Dnes obnovujeme záväzok Komisie neustále zlepšovať pracovné podmienky ľudí v EÚ. Ľudia majú právo na prácu bez toho, aby čelili zdravotným alebo bezpečnostným rizikám na pracovisku. Avšak každý rok sú obeťami vážneho pracovného úrazu viac ako 3 milióny pracovníkov. v EÚ a 4000 ľudí zomrie pri úrazoch na pracovisku. Pracovné úrazy a choroby ovplyvňujú všetky odvetvia a profesie bez ohľadu na to, či ľudia sedia za stolom, riadia nákladné auto alebo pracujú v bani alebo na stavenisku. utrpenie, ale tiež vysoké náklady pre spoločnosti a spoločnosť ako celok. Cieľom tohto nového strategického rámca je prispieť k zlepšeniu kvality a spokojnosti pracovných miest a zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť a produktivitu európskych spoločností, najmä malých a stredných podnikov, a znížiť náklady na systémy sociálneho zabezpečenia. . “

Strategický rámec identifikuje tri hlavné výzvy v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci:

  1. Zlepšiť implementáciu existujúcich zdravotných a bezpečnostných pravidiel, najmä zvýšením kapacity mikropodnikov a malých podnikov zavádzať účinné a účinné stratégie predchádzania rizikám;

  2. zlepšiť prevenciu chorôb z povolania riešením nových a objavujúcich sa rizík bez zanedbania existujúcich rizík a;

  3. zohľadniť starnutie pracovnej sily v EÚ.

V strategickom rámci sa navrhuje riešiť tieto výzvy pomocou rôznych opatrení v rámci siedmich kľúčových strategických cieľov:

Reklama
  1. Ďalšia konsolidácia vnútroštátnych stratégií v oblasti zdravia a bezpečnosti prostredníctvom napríklad koordinácie politík a vzájomného učenia sa.

  2. Poskytovanie praktickej podpory malým podnikom a mikropodnikom s cieľom pomôcť im lepšie dodržiavať zdravotné a bezpečnostné pravidlá. Podniky by mali úžitok z technickej pomoci a praktických nástrojov, ako je internet Interaktívne online hodnotenie rizika (OiRA), webová platforma poskytujúca odvetvové nástroje na hodnotenie rizika.

  3. Zlepšenie presadzovania práva zo strany členských štátov, napríklad hodnotením činnosti vnútroštátnych inšpektorátov práce.

  4. Zjednodušenie existujúcich právnych predpisov v prípade potreby s cieľom odstrániť zbytočnú administratívnu záťaž a zároveň zachovať vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

  5. Riešenie starnutia európskej pracovnej sily a zlepšenie prevencie chorôb z povolania s cieľom riešiť existujúce a nové riziká, ako sú nanomateriály, ekologické technológie a biotechnológie.

  6. Zlepšenie zberu štatistických údajov s cieľom získať lepšie dôkazy a vývoj monitorovacích nástrojov.

  7. Posilnenie koordinácie s medzinárodnými organizáciami (ako je Medzinárodná organizácia práce (ILO), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a partnermi s cieľom prispieť k znižovaniu pracovných úrazov a chorôb z povolania ak zlepšovaniu pracovné podmienky na celom svete.

V strategickom rámci sa určujú nástroje na vykonávanie týchto akcií: sociálny dialóg, zvyšovanie povedomia, presadzovanie právnych predpisov EÚ, synergie s ostatnými oblasťami politiky (napr. Verejné zdravie, vzdelávanie) a fondy EÚ, ako sú napr. Európsky sociálny fond (ESF) a Program zamestnanosti a sociálnych inovácií (EaSI), sú k dispozícii na podporu vykonávania pravidiel ochrany zdravia a bezpečnosti.

Rámec sa preskúma v systéme 2016 s cieľom zhodnotiť jeho vykonávanie a zohľadniť výsledky prebiehajúceho komplexného hodnotenia právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré budú k dispozícii do konca 2015.

pozadia

Investície do kultúry prevencie rizík a podpory lepších podmienok na pracovisku, najmä v súvislosti s hospodárskou krízou, ponúkajú hospodárske a sociálne výhody, ako sú menšie nehody spojené s prácou, lepšie životné podmienky zamestnancov a spokojnosť s prácou. Podobné pravidlá v celej EÚ tiež vytvárajú rovnaké podmienky pre všetky podniky v rámci jednotného trhu a zároveň sa zaoberajú potrebou zabrániť sociálnemu dumpingu.

Nový strategický rámec stavia na 2007-2012 Stratégia EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ktorá bola úspešná najmä pri znižovaní počtu pracovných úrazov vedúcich k neprítomnosti viac ako troch dní v EÚ o 27.9%. Táto stratégia poskytla spoločný rámec pre koordináciu a spoločný zmysel pre smerovanie. Členské štáty 27 majú v súčasnosti národnú stratégiu BOZP prispôsobenú národnému kontextu a kľúčovým prioritným oblastiam. výsledky vyhodnotenia stratégie 2007-12 BOZP potvrdili význam strategického rámca EÚ pre politické opatrenia v oblasti BOZP a zdôraznili potrebu preskúmať ciele, priority a pracovné metódy s cieľom prispôsobiť politický rámec EÚ meniacim sa modelom práce a novým a vznikajúcim rizikám.

Rámec zohľadňuje stanoviská inštitúcií EÚ a zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov a výsledky systému 2013 verejná konzultácia zhromažďovať informácie o súčasné a budúce výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (IP / 13 / 491) a názorov vyjadrených na Konferencia o pracovných podmienkach dňa 28 v apríli 2014, ktorý uzavrel cyklus konzultácií.

Viac informácií

Vidieť MEMO / 14 / 400
Strategický rámec pre zdravie a bezpečnosť pri práci 2014-2020
Web László Andora
Postupujte László Andor na Twitteri
Prihláste sa na odber bezplatného e-mailu Európskej komisie spravodajca na zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy