Spojte sa s nami

energie

Integrácia energetického trhu EÚ

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

PowerInnerBy Alexis Thuau, sledovač problémov EÚ

Dokončenie vnútorného trhu s energiou v EÚ by prinieslo ekonomické výhody od 16 miliárd EUR do 40 miliárd EUR ročne a podporilo by nákladovo efektívnu dekarbonizáciu, tvrdí Európska komisia.

Nedávne snahy o otvorenie trhu sú však okrem fyzických prekážok cezhraničného obchodu, ako sú obmedzenia vývozu a neprimerané licenčné požiadavky, podkopávané nedostatkom prepojení.

Podľa Komisie sú potrebné investície do infraštruktúry, jednoduchšie a transparentnejšie pravidlá a väčšia regionálna integrácia s cieľom ďalšej integrácie energetického trhu EÚ.

Tieto závery sú obsiahnuté v nedávnej minulosti oznámenie Komisie. Aj keď sa dosiahol určitý pokrok smerom k úplnej integrácii trhu s energiou, oznámenie načrtáva a skúma kľúčové prekážky, ktoré je ešte potrebné prekonať.

Oznámenie

Oznámenie je rozdelené do troch hlavných častí, ktoré sa zameriavajú na tieto témy:
• Prebieha integrácia trhu a prináša konkrétne výsledky;
• integrácia trhu vyžadujúca väčšiu infraštruktúru a transparentnejšie, jednoduchšie a robustnejšie pravidlá a;
• implementácia a hlbšia integrácia založená na regionálnej integrácii.

Komunikácia je podporovaná tiež niekoľko pracovných dokumentov útvarov Komisie krytina:
• Energetická pozícia EÚ a najnovší vývoj na veľkoobchodných trhoch s plynom a elektrickou energiou v EÚ;
• súčasný stav implementácie a fungovania trhu s energiou v 28 členských štátoch;
• správa o modeli nezávislého prenosového operátora (ITO);
• investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry a;
• implementácia transeurópskej energetickej siete (TEN-E), európskeho energetického plánu na obnovu (EEPR) a projektov PLI.

Reklama
Pokrok smerom k integrácii trhu

Vznik integrovaného trhu s energiou sa považuje za kľúčový pre zabezpečenie dodávok energie. Širší, integrovaný trh umožní lepšie vyvážiť variabilitu obnoviteľných zdrojov elektrickej energie.

Pokiaľ ide o plyn, v oznámení sa zdôrazňuje pokrok dosiahnutý pri riešení potenciálnych narušení dodávok prostredníctvom zvýšeného úsilia vybudovať flexibilnejšie plynovody, väčšiu kapacitu skladovania a diverzifikovanejšie zdroje dodávok. V oznámení sa však členským štátom pripomína, že ak chcú, aby trh s plynom fungoval správne, musia s účastníkmi trhu zaobchádzať spravodlivo v transparentnom a stabilnom právnom rámci. Na záver Komisia zdôrazňuje dôležitosť dobre fungujúcich uzlov a výmen energií.

Napriek tomu, že veľkoobchodné ceny elektriny sa výrazne znížili a pokiaľ ide o plyn, zostali pod kontrolou, spotrebitelia tieto výhody priamo nezaznamenali v dôsledku daní a príplatkov za účty za energie.

Viac infraštruktúry a transparentné pravidlá

Tretí energetický balík inicioval investičné prostredie, ktoré zaisťuje vybudovanie najpotrebnejšieho hardvéru. EÚ okrem toho podporila - finančne aj administratívne - rozvoj prepojení elektrickej energie a plynu prijatím zoznamu 248 projektov spoločného záujmu (PCI). Napokon, implementácia Európskeho energetického plánu na obnovu (EEPO) na rok 2010 urýchlila implementáciu projektov kritickej infraštruktúry.

V oznámení sa však zdôrazňujú tri hlavné oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Niekoľko geografických oblastí čelí problémom s prenosom: pobaltské štáty, stredovýchodné a juhovýchodné štáty, pokiaľ ide o plyn a Pyrenejský polostrov, pobaltský región a Írsko a Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o elektrickú energiu.

Za druhé, viac úsilia by malo smerovať k tomu, aby boli siete inteligentné. Po tretie, prístup k financovaniu zostáva problémom pri budovaní prenosovej infraštruktúry; je kapitálovo náročná, a preto si vyžaduje stabilné a predvídateľné regulačné rámce. V oznámení sa preto odporúča rýchla implementácia programu transeurópskej energetickej siete (TEN-E) s cieľom identifikovať a dokončiť najdôležitejšie projekty spoločného záujmu.

Tretí energetický balíček taktiež umožnil energetickým regulátorom pomáhať pri vytváraní sieťových kódov, ktoré prispejú k rozvoju harmonizovaného právneho rámca na úrovni EÚ. Významný pokrok sa dosiahol aj v cezhraničnom riadení tokov energie.

Výsledkom tohto úsilia je zavedenie mechanizmu „prepojenia trhu každý deň“ v oblasti elektrickej energie a platformy PRISMA v oblasti plynu. Komisia však zdôrazňuje, že bol dosiahnutý nerovnomerný pokrok medzi elektrinou a plynom - pre ktoré už bol formalizovaný súbor právne záväzných sieťových predpisov - ako aj medzi regiónmi. Je potrebné dosiahnuť ďalší pokrok s cieľom uľahčiť krátkodobé obchodovanie a umožniť účasť nových subjektov vrátane výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov na trhoch s elektrickou energiou a plynom.

Úsilie by sa navyše malo zamerať na predvídateľnosť sieťových taríf. Komisia napokon predpovedá, že rozvoj inteligentných sietí zmení spôsob, akým sa vyrába, prenáša a spotrebúva elektrická energia, a preto si vyžiada ďalšie zmeny v regulačnom rámci.

Implementácia a regionálna integrácia

Pokiaľ ide o implementáciu tretieho energetického balíka, prípady porušenia právnych predpisov zostávajú nevyriešené iba proti dvom členským štátom. Komisia obrátila svoju pozornosť na kontrolu, či opatrenia členských štátov správne transponujú tretí balík alebo nie, a pripomína povinnosť členských štátov riešiť akékoľvek nekoordinované a neúčinné opatrenie, ktoré by mohlo poškodiť vnútorný trh.

Pokiaľ ide o existenciu kapacitných mechanizmov v rámci členských štátov, Komisia požaduje, aby boli otvorené kapacitám v zahraničí, propagovali a odmeňovali riešenia na strane dopytu v rovnakom rozsahu ako generačné riešenia a podporovali flexibilitu výroby a dopytu.

Komisia podporuje rozvoj regionálnych iniciatív, pretože spolupráca v menšej skupine, ako je celá EÚ, môže prebiehať rýchlejšie a lepšie sa hodí na riešenie konkrétnych výziev príslušného regiónu. Regionálne iniciatívy okrem toho dokazujú svoju konkrétnu hodnotu pri včasnej implementácii sieťových predpisov. Komisia však vyjadruje znepokojenie nad znižovaním počtu zamestnancov a rozpočtov regulačných orgánov vo viacerých členských štátoch.

Napriek tomu, že niektoré sieťové predpisy sú už zavedené, najmä pokiaľ ide o plyn, Komisia chce, aby sa vyvinuli ďalšie kódy, najmä s cieľom uľahčiť krátkodobé obchodovanie a umožniť účasť nových subjektov na trhu s elektrickou energiou a plynom vrátane obnoviteľnej energie. výrobcov.

Hneď ako tieto pravidlá nadobudnú účinnosť, malo by byť zamerané na zaistenie ich správneho presadzovania a na to, aby herci hrali správnu úlohu na správnej úrovni. Komisia nakoniec vyzýva na ďalšiu integráciu trhu s energiou, čo by sa dalo dosiahnuť obnovením záväzkov v novom rámci politiky v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.

Ďalšie kroky

Oznámenie bolo zaslané Európskemu parlamentu a Rade. Tieto inštitúcie sa môžu rozhodnúť formálne reagovať v nasledujúcich mesiacoch. Očakáva sa, že prvé sieťové kódy súvisiace s elektrickou energiou budú prijaté v prvom štvrťroku 2015. Po schválení rámca do roku 2030 Komisia v priebehu roka 2015 predloží súvisiace legislatívne iniciatívy.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy