Komisia chráni Európanov pred #HazardousChemicals v odevoch a textíliách

| Októbra 12, 2018

Počas uplynulých rokov 10 EÚ výrazne znížila vystavenie našich občanov škodlivým chemikáliám a Komisia neustále hodnotí, ako ďalej zvyšovať ochranu spotrebiteľov, pracovníkov a životného prostredia. V tomto kontexte Komisia prijala nové obmedzenia používania látok 33 že spôsobujú problémy s rakovinou a reprodukčným zdravím pri používaní v odevoch, obuvi a iných textilných výrobkoch.

Nové pravidlá boli prijaté zmenou a doplnením Nariadenie REACH - najpokročilejšia a najkomplexnejšia chemická legislatíva na svete. Doterajšie opatrenia sa zameriavajú na ochranu zdravia európskych občanov tým, že obmedzujú vystavenie chemikáliám CMR (látkam klasifikovaným ako karcinogénne, mutagénne a toxické pre reprodukciu), ktoré môžu byť obzvlášť škodlivé v prípade častého kontaktu s ľudskou kožou. Tieto nové pravidlá stanovujú maximálne koncentračné limity pre používanie látok CMR v odevoch a textíliách a zakazujú umiestňovanie výrobkov, ktoré prekračujú tieto limity, na trh EÚ bez ohľadu na ich pôvod výroby. Obmedzenia boli vypracované na základe vedeckých a technických odporúčaní Európskej chemickej agentúry a po rozsiahlych konzultáciách so zainteresovanými stranami. Budú sa uplatňovať 24 mesiace po uverejnení nariadenia v Úradnom vestníku EÚ.

Komisia tiež vydáva vysvetľujúcu príručku k obmedzeniu, ktoré bude k dispozícii tu po uverejnení v úradnom vestníku.

Tagy: , ,

kategórie: Frontpage, prostredie, EU, Európska komisia, toxické látky