Spojte sa s nami

Zmena podnebia

Zníženie emisií fluórovaných plynov s cieľom urýchliť boj EÚ proti zmene klímy 

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Parlamentný výbor pre životné prostredie súhlasí s ambicióznym znížením emisií fluórovaných skleníkových plynov s cieľom ďalej prispieť k cieľu EÚ v oblasti klimatickej neutrality.

Členovia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) prijali svoje stanovisko dňa revízia legislatívneho rámca EÚ o emisiách fluórovaných plynov (F-plyny). 64 hlasmi za, osem proti a siedmi sa zdržali.

Prejdite rýchlejšie k alternatívnym riešeniam

S cieľom urýchliť inovácie a vývoj riešení šetrnejších voči klíme a poskytnúť istotu spotrebiteľom a investorom chcú poslanci Európskeho parlamentu posilniť nové požiadavky navrhnuté Komisiou, ktoré zakazujú uvádzanie výrobkov obsahujúcich F-plyny na jednotný trh (príloha IV). V texte sa tiež pridáva zákaz používania F-plynov pre sektory, kde je technologicky a ekonomicky možné prejsť na alternatívy, ktoré F-plyny nepoužívajú, ako je chladenie, klimatizácia, tepelné čerpadlá a elektrické rozvádzače.

Urýchliť prechod na klimatickú neutralitu

V správe sa od roku 2039 zavádza strmšia trajektória postupného obmedzovania fluórovaných uhľovodíkov (HFC) uvádzaných na trh EÚ s cieľom nulového cieľa HFC do roku 2050 (príloha VII). Postupným ukončením výroby a spotreby HFC v EÚ by sa tieto aktualizované pravidlá zosúladili s Cieľ EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050.

Podľa poslancov by mala Komisia pozorne sledovať vývoj trhu v kľúčových odvetviach, akými sú tepelné čerpadlá a polovodiče. V prípade tepelných čerpadiel musí Komisia zabezpečiť, aby postupné vyraďovanie HFC neohrozilo RePowerEU ciele nasadenia tepelných čerpadiel, keďže priemysel musí pracovať na nahradení HFC prírodnými alternatívami.

Reklama

Posilniť presadzovanie s cieľom zabrániť nelegálnemu obchodu

Poslanci navrhujú viac opatrení v oblasti nelegálneho obchodovania s týmito plynmi a navrhujú minimálne administratívne pokuty za nedodržiavanie pravidiel. Chcú tiež, aby colné orgány zadržali a skonfiškovali F-plyny dovážané alebo vyvážané v rozpore s pravidlami, v súlade s environmentálnej kriminality.

Spravodajca Bas Eickhout (Zelení/EFA, NL) povedali: „F-plyny nie sú dobre známe, ale majú veľký vplyv na našu klímu, keďže ide o veľmi silné skleníkové plyny. Vo väčšine prípadov sú prírodné alternatívy ľahko dostupné. Preto sme hlasovali za ambiciózny postoj k úplnému vyradeniu F-plynov do roku 2050 a vo väčšine sektorov už do konca tohto desaťročia. Poskytujeme prehľadnosť trhu a signál investovať do alternatív. Mnohé európske spoločnosti sú už v popredí tohto vývoja a budú z neho profitovať kvôli ich pozícii na trhu a exportným príležitostiam.

Ďalšie kroky

Správa sa má prijať počas plenárneho zasadnutia 29. – 30. marca 2023 a bude predstavovať rokovaciu pozíciu Parlamentu s vládami EÚ o konečnej podobe právnych predpisov.

pozadia

Fluórované skleníkové plyny, medzi ktoré patria fluórované uhľovodíky (HFC), perfluórované uhľovodíky (PFC), fluorid sírový a fluorid dusitý, sú skleníkové plyny vytvorené človekom (GHG) s vysokým potenciálom globálneho otepľovania. Používajú sa v bežných spotrebičoch ako sú chladničky, klimatizácia, tepelné čerpadlá, protipožiarna ochrana, peny a aerosóly. Vzťahuje sa na ne Dohoda Paris spolu s CO2, metánom a oxidom dusným predstavujú približne 2,5 % emisií skleníkových plynov v EÚ.

K tomu je potrebné ďalšie zníženie emisií F-plynov klimatických cieľov EÚ a dodržiavať Kigaliho dodatok k Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

Viac informácií 

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy