Spojte sa s nami

Právne predpisy EÚ týkajúce sa odpadu

Nariadenie EÚ o preprave odpadu zaostáva za riešením krízy vývozu odpadu v Európe

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Revidovaný návrh nariadenia o preprave odpadu [1], ktorý dnes predložila Európska komisia, je vítaným krokom vpred, ale na zmiernenie následkov vývozu odpadu z EÚ je potrebné urobiť viac, varuje Európsky úrad pre životné prostredie (EEB). Cieľom textu je viac zosúladiť politiku EÚ o preprave odpadu s hierarchiou spracovania odpadu a správnym environmentálnym odpadovým hospodárstvom, čo sú dve hlavné zásady odpadovej politiky EÚ. Podľa najväčšej európskej siete environmentálnych mimovládnych organizácií však výnimky a nedostatočné rozlišovanie medzi recykláciou materiálov a nižšími formami zhodnocovania ju môžu oslabiť.

Revidovaný text môže dočasne presunúť o niečo viac odpadu do krajín OECD a nie do krajín mimo OECD, ale nesťaží vývoz odpadu a nezabezpečí, že cenné zdroje zostanú v systéme v rámci EÚ. EEB presadzuje prísny zákaz, ktorý by sa ľahšie presadzoval a vytvoril by dodatočný tlak na zníženie produkcie odpadu a spotreby primárnych zdrojov v EÚ.

Riaditeľ EEB pre integráciu politiky a obehové hospodárstvo Stéphane Arditi povedal: „Preprava odpadu mimo EÚ nie je len nespravodlivým delegovaním našej povinnosti nakladať s vlastným odpadom a prekážkou predchádzania vzniku odpadu. Je to tiež premárnená príležitosť premeniť odpad na druhotné suroviny, čím sa zníži naša závislosť od dovážaných prírodných zdrojov a v konečnom dôsledku sa EÚ stane vývozcom druhotných surovín.“

V rámci EÚ alebo mimo nej je vývoz na likvidáciu odpadu štandardne zakázaný, ale zdá sa, že v texte chýba rozdiel medzi zásielkami na opätovné použitie a recykláciu a zásielkami na nižšie formy zhodnocovania, ako je spaľovanie [2]. To uľahčuje vývoz materiálov do inej krajiny EÚ alebo OECD na spálenie, ako aj na opätovné použitie alebo recykláciu, čo je v rozpore s hierarchiou odpadu. Na účely presadzovania sa v návrhu rozlišuje aj medzi zásielkami na opätovné použitie a zásielkami odpadu, ale zanedbáva skutočnosť, že produkty odoslané na opätovné použitie v určitom okamihu dosiahnu koniec svojej životnosti a bolo by potrebné ich spravovať v prijímajúcej krajine.

Reklama

Za položky, ako je elektronika a v budúcnosti možno aj textil a autá, spotrebitelia platia takzvané poplatky za rozšírenú zodpovednosť výrobcu (EPR), aby podporili správny zber, recykláciu a likvidáciu odpadu. Ak však poplatky, ktoré platia spotrebitelia, nenasledujú za výrobkami pri ich odoslaní na opätovné použitie, zostanú neoprávnene u výrobcov vo vyvážajúcich krajinách, namiesto toho, aby pomáhali prijímajúcim krajinám zvládnuť fázu spracovania odpadu.

V roku 2020 dosiahol vývoz odpadu z EÚ do krajín mimo EÚ 32.7 milióna ton, čo predstavuje nárast o tri štvrtiny (+75 %) od roku 2004. Najväčší podiel tohto odpadu smeroval do Turecka (13.7 milióna ton), po ktorom nasledovala India ( 2.9 milióna ton), Spojené kráľovstvo (1.8 milióna ton) a Švajčiarsko (1.6 milióna ton), Nórsko (1.5 milióna ton), Indonéziu a Pakistan (1.4 milióna ton) [3].

EEB, aliancia Rethink Plastic a Break Free From Plastic opakovane naliehali na Komisiu, aby zasiahla a zastavila značnú zdravotnú, environmentálnu a sociálnu záťaž, ktorú predstavuje odpad EÚ, a najmä plasty, pre prijímajúce krajiny. [4]. Vývoz nebezpečného odpadu zostáva väčšinou v rámci EÚ: v roku 2018 bolo 7.0 milióna ton vývozu nebezpečného odpadu z členských štátov EÚ prepravených do iného členského štátu, čo zodpovedá približne 91 % celkového vývozu. [5].

Reklama

V priebehu nasledujúcich 12 až 18 mesiacov bude návrh nariadenia o preprave odpadu prerokovaný Výborom pre životné prostredie Európskeho parlamentu, ako aj so zástupcami členských štátov v rámci Rady v súlade s bežným legislatívnym postupom. EEB varuje, že súčasné medzery môžu viesť k oslabeniu návrhu

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5918 
[2] V informačnom liste sa uvádza „stanovenie prísnejších podmienok pre zásielky určené na skládkovanie alebo spaľovanie, aby boli povolené len v obmedzených a dobre odôvodnených prípadoch“, ale takéto rozlíšenie nie je v texte jasné.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/870408/Factsheet%20on%20Waste%20shipments.pdf.pdf 
[3] Zdroj: Eurostat
[4] https://meta.eeb.org/2021/09/30/slay-the-plastic-waste-trade-dragon-campaigners-urge-the-eu/

[5] Zdroj: Eurostat

Zdieľaj tento článok:

prostredie

Plastový odpad a recyklácia v EÚ: fakty a čísla

uverejnené

on

Takmer tretina plastového odpadu v Európe sa recykluje. Získať ďalšie fakty a čísla o plastovom odpade a jeho recyklácii v EÚ pomocou nižšie uvedenej infografiky, Spoločnosť.

Infografika o plastovom odpade a recyklácii v Európe
Zistite fakty o plastovom odpade a recyklácii v EÚ  

Výroba plastov exponenciálne vzrástla len za niekoľko desaťročí - z 1.5 milióna ton v roku 1950 na 359 miliónov ton v roku 2018 na celom svete - a s tým aj množstvo plastového odpadu. Po prudkom poklese výroby v prvej polovici roku 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 sa výroba v druhej polovici roka opäť zotavila.

EÚ už prijíma opatrenia na zníženie množstva plastového odpadu, ale čo sa stane s odpadom, ktorý napriek všetkému úsiliu vzniká? A ako je možné zvýšiť mieru recyklácie plastov?

Spracovanie plastového odpadu v Európe

Reklama

V Európe je najbežnejším spôsobom zneškodňovania plastového odpadu energetické využitie, po ktorom nasleduje recyklácia. Asi 25% všetkého vytvoreného plastového odpadu sa ukladá na skládky.

Polovica plastov zozbieraných na recykláciu sa vyváža na spracovanie do krajín mimo EÚ. Medzi dôvody vývozu patrí nedostatok kapacít, technológií alebo finančných zdrojov na miestne spracovanie odpadu.

Predtým sa značná časť vyvážaného plastového odpadu prepravovala do Číny, ale nedávno obmedzenia dovozu plastového odpadu v Číne pravdepodobne ďalej zníži vývoz z EÚ. To predstavuje riziko zvýšeného spaľovania a skládkovania plastového odpadu v Európe. EÚ sa medzitým snaží nájsť cirkulárne a ekologické spôsoby nakladania s plastovým odpadom.

Reklama

Nízky podiel recyklácie plastov v EÚ znamená značné straty pre hospodárstvo aj pre životné prostredie. Odhaduje sa, že 95% hodnoty plastového obalového materiálu sa stratí pre ekonomiku po krátkom cykle prvého použitia.

globálne vedci odhadujú že výroba a spaľovanie plastov prečerpalo do atmosféry v roku 850 viac ako 2019 miliónov ton skleníkových plynov. Do roku 2050 by tieto emisie mohli stúpnuť na 2.8 miliárd ton, čomu sa dá vyhnúť lepšou recykláciou.

Prečítajte si viac o odpadového hospodárstva v EÚ.

Problémy s recykláciou plastov

Hlavnými problémami komplikujúcimi recykláciu plastov sú kvalita a cena recyklovaného produktu v porovnaní s ich nerecyklovaným náprotivkom. Spracovatelia plastov vyžadujú veľké množstvo recyklovaného plastu vyrobeného podľa prísne kontrolovaných špecifikácií a za konkurencieschopnú cenu.

Pretože sa však plasty dajú ľahko prispôsobiť potrebám - funkčným alebo estetickým - každého výrobcu, rozmanitosť suroviny komplikuje proces recyklácie, je nákladná a ovplyvňuje kvalitu konečného produktu. V dôsledku toho dopyt po recyklovaných plastoch rýchlo rastie, aj keď v roku 2018 predstavoval iba 6% dopytu po plastoch v Európe.

Zistite viac o plánoch EÚ na dosiahnutie obehového hospodárstva do roku 2050 vrátane plastická redukcia.

Riešenia EÚ na zvýšenie miery recyklácie

V máji 2018 Európska komisia predložila návrh na riešenie problému plastový morský vrh. Zahŕňa zákaz EÚ vyrábať top 10 plastov na jedno použitie, ktoré sa nachádzajú na európskych plážach od 3. júla 2021.

Ako súčasť Zelená dohoda„Do roku 55 by sa malo recyklovať 2030% odpadu z plastových obalov. Znamenalo by to lepšiu koncepciu recyklovateľnosti, poslanci sa však domnievajú, že sú potrebné aj opatrenia na stimuláciu trhu s recyklovanými plastmi.

Tieto opatrenia by mohli zahŕňať:

  • Vytváranie štandardov kvality pre sekundárne plasty
  • Podpora certifikácie s cieľom zvýšiť dôveru priemyslu aj spotrebiteľov
  • Zavádzajú sa povinné pravidlá týkajúce sa minimálneho recyklovaného obsahu v určitých výrobkoch
  • Nabádanie krajín EÚ, aby zvážili zníženie DPH na recyklované výrobky


Európsky parlament tiež podporil obmedzenie ľahkých plastových tašiek v EÚ v 2015.

Poslanci okrem toho vyzvali Komisiu, aby sa zapojila pôsobenie proti mikroplastom.

Prečítajte si viac o stratégia EÚ na zníženie plastového odpadu.

Zistite viac 

Zdieľaj tento článok:

Pokračovať v čítaní

prostredie

Politika súdržnosti EÚ: 84 miliónov EUR na čističku komunálnych odpadových vôd v maratóne v Grécku

uverejnené

on

Komisia schválila investíciu vo výške 84 miliónov EUR z fond súdržnosti na výstavbu novej infraštruktúry na zber a čistenie odpadových vôd v Marathone v gréckej oblasti Attica. Tento nový systém zlepší zdravie verejnosti z likvidácie neupravenej alebo nedostatočne vyčistenej odpadovej vody. Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira (na snímke) povedal: „Som rád, že môžem schváliť tento projekt, pretože ponúkne zdravotné a environmentálne výhody miestnym obyvateľom i turistom. Toto je jasný príklad podpory EÚ infraštruktúre, ktorá prispieva k súladu s environmentálnym acquis EÚ a spĺňa ciele Zelenej dohody. “

V aglomeráciách Nea Makri a Marathon bude položených približne 188 km kanalizačného potrubia, ako aj výstavba 15 čerpacích staníc a čističky odpadových vôd Marathon s kapacitou pre 110,000 XNUMX obyvateľov. Vybuduje sa tiež infraštruktúra na distribúciu elektriny a automatizovaný riadiaci systém pre elektráreň. Vyrobený kal sa navyše bude považovať za cenný zdroj a použije sa na výrobu bioplynu. Projekt preto tiež prispeje k zmierňovaniu zmeny podnebia prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov. Ďalšie informácie o investíciách financovaných EÚ v Grécku sú k dispozícii na internetovej stránke Otvorená dátová platforma.

Zdieľaj tento článok:

Pokračovať v čítaní

Cigarety

Francúzi vedú príkladom recyklácie #cigaret

uverejnené

on

Francúzsko, ktoré tvrdilo, že má doma doma, vedie cestu k návrhom na potlačenie negatívnych vplyvov tabakového priemyslu na životné prostredie v celej EÚ a zaradenie výrobcov do centra európskej diskusie.

 

Minulý týždeň Younous Omarjee, francúzsky europoslanec z francúzskej strany La France Insoumise (Unbowed France), vydal správu obsahujúcu návrhy 10 zamerané na zníženie vplyvu tabakovej lobby v EÚ. Správa s názvom "Čierna kniha tabakového priemyslu v Európe"odhaľuje vplyv veľkého tabaku na Európsku komisiu a naznačuje, že lobiská odvetvia ho chránia pred svojimi povinnosťami ako znečisťovateľ životného prostredia.

 

Návrhy Omarjeeho vznikajú v dôsledku posilnenia postoja francúzskej vlády v tejto oblasti na vnútroštátnej úrovni - v apríli predseda vlády Edouard Philippe oznámil plány donútiť tabakový priemysel k účasti na celonárodnom vyčistení cigariet. Ako sa uvádza v správe, moc a vplyv veľkého tabaku v rámci Európskej komisie slúžil na zabránenie zdravému rozumu, na to, aby národné iniciatívy tohto typu mohli vidieť svetlo dne na širšej európskej úrovni.

 

Vďaka voľbám do Európskeho parlamentu na horizonte a otázke získavania nákupu na vnútroštátnej úrovni prinášajú návrhy, ktoré prichádzajú z Francúzska, poslancov Európskeho parlamentu, združenia proti tabaku, ako napríklad partnerstvo bez dymu alebo Európska sieť pre prevenciu fajčenia (ENSP) ) impulz potrebný na to, aby sa znečistenie tabaku stalo stredobodom environmentálnej politiky EÚ. Tým by sa zabezpečila kontrola moci lobistických skupín v Komisii a signalizácia rozhodujúceho víťazstva nad riadením podnikov pre európsku environmentalizáciu.

 

Tabakové čísla sú desivé: každoročne sa cigarety cez 6,000 fajčia po celom svete. A veľká časť cigaretových butts sú odlievané, v jednom alebo inom spôsobom, do prirodzeného prostredia. Zápaly nie sú len vizuálne znečistenie - oči, ktoré pôdujú naše ulice, naše parky, naše rieky, naše lesy, naše hory a naše pláže. Každý zadok tvorí mini vírusovú bombu obsahujúcu niektoré 4,000 chemikálie a trvá okolo 12 rokov, kedy sa degraduje a zmizne. Jeden zadok môže znečistiť 500 litrov vody alebo 1m3 snehu. Z tohto dôvodu sa v posledných desaťročiach miestni a štátni úradníci usilovali identifikovať riešenia na ich zneškodnenie.

 

Potenciálnym riešením v iných priemyselných odvetviach je zásada "znečisťovateľ-platiteľ", ktorej cieľom je, aby spoločnosti boli zodpovedné za svoje sociálne povinnosti. Robí to tým, že ich prinúti nájsť alternatívne riešenia alebo zaplatiť pokuty za znečistenie prostredia, v ktorom existujú. V priemysle sa peniaze často osvedčili ako najdôležitejšia a najprospešnejšia páka na podporu podnikovej sociálnej zodpovednosti.

 

V júni francúzsky premiér Philippe na tento účel dal pokyn Bruneovi Poirsonovi, štátnemu tajomníkovi ministra ekologického a inkluzívneho prechodu, aby zvolal výrobcov tabaku, aby diskutovali o svojej účasti na recyklácii cigariet. Poirson predtým vyjadril silnú kritiku tohto odvetvia: "je neúnosné, že daňoví poplatníci platia, aby zbavili životného prostredia odpadu zo svojich výrobkov [výrobcov tabaku]".

Protiargument je ťažký: francúzski daňoví poplatníci, z ktorých väčšina sú nefajčiari, by mali platiť za zber, spracovanie a likvidáciu cigariet. A ak je táto obrana ťažko vykonateľná vo Francúzsku, to istý platí aj pre nemeckých, gréckych, švédskych alebo rumunských daňových poplatníkov. Ak je to pravda, bolo by logické, keby Európska komisia odporučila Európskemu parlamentu návrhy na diskusiu a implementáciu na úrovni EÚ, ako je Philippeov návrh. Keďže to nie je možné, správa Omarjeeho naznačuje, že má viac ako len málo spoločné s blízkosťou Komisie voči tabakovej lobby.

 

Napriek mlčaniu Komisie rumunský europoslanec Cristian Busoi zapojil skupinu mimovládnych organizácií v oblasti verejného zdravia do diskusie o novej všeobecnej reforme politiky tabaku na úrovni EÚ prostredníctvom návrhu novej smernice o tabakových výrobkoch. Problematika znečistenia cigariet je známa zo siedmich hlavných tém, ktoré si vyžadujú modernizáciu politiky.

 

Pri voľbách do Európskeho parlamentu sa poslanci Európskeho parlamentu, združenia proti fajčeniu a združenia v oblasti životného prostredia môžu zhoršiť, než navrhnúť ďalšie iniciatívy tohto druhu, ktoré by sa dostali do volebného cyklu. Spoločnosť 2016 úspešne zablokovala obnovenie dohody o spolupráci medzi Komisiou a spoločnosťou Philip Morris International. Ako príklad vplyvu a legitímnosti Parlamentu musí byť toto víťazstvo kapitalizované - ako zvrchovaný predstaviteľ národných parlamentov na európskej úrovni musí parlament slúžiť ako hlavná kontrola a rovnováha právomocí Komisie - a takisto jeho lobby.

 

Je zrejmé, že na národnej úrovni bude tabakový priemysel čoskoro musieť počítať s problematikou znečistenia zo svojich výrobkov. Platí to najmä vo Francúzsku, kde po zvýšení cien cigariet a daní platených predajcami tabaku asociácia pre novú politiku v oblasti boja proti tabaku nedávno navrhla "environmentálny príspevok na cigarety na výlučné náklady výrobcov tabaku". Požiadanie tabakových firiem na zaplatenie 0.15 centov za cigaretu alebo centov 3 za predaný balík by prinieslo každoročne v miliónoch EUR. Ide o peniaze, ktoré by sa mohli priamo vynaložiť na recykláciu cigariet.

 

Diskusia viedla k vytvoreniu komplementárnych iniciatív v celej krajine, ako napríklad v meste Štrasburg - oficiálne sídlo Európskeho parlamentu - kde sa z tohto dôvodu v súčasnosti v mestských parkoch zakazuje fajčenie. Dokonca aj súkromný sektor chce akciu: Mego, spoločnosť založená minulý rok podnikateľom v Bretónsku, zhromažďuje a recykluje cigarety z podnikov po krajine.

 

Po prijatí obyčajných obalov a rozhodnutí postupne priniesť cien cigariet do 10 v spoločnosti 2020 pod impulzom prezidenta Emmanuela Macrona sa Francúzsko chystá zaviesť prísne opatrenia na to, aby donútili tabakové spoločnosti znášať náklady na upratovanie životného prostredia. Dúfajme, že príklad bude dodržiavaný na európskej úrovni a možno aj mimo nej, ak by sa EÚ stala príkladom v tomto ohľade.

 

Zdieľaj tento článok:

Pokračovať v čítaní
Reklama
Reklama

Trendy