Spojte sa s nami

poľnohospodárstvo

Európska zelená dohoda: Komisia prijíma nové návrhy na zastavenie odlesňovania, inováciu trvalo udržateľného nakladania s odpadom a ozdravenie pôdy pre ľudí, prírodu a klímu

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Komisia prijala tri nové iniciatívy, ktoré sú potrebné na realizáciu European Green Deal realitou. Komisia navrhuje nové pravidlá na obmedzenie odlesňovania riadeného EÚ, ako aj nové pravidlá na uľahčenie prepravy odpadu v rámci EÚ s cieľom podporiť obehové hospodárstvo a riešiť problémy týkajúce sa vývozu nezákonného odpadu a odpadu do tretích krajín. Komisia tiež predstavuje novú stratégiu pre pôdu, aby sa všetky európske pôdy do roku 2050 obnovili, aby boli odolné a primerane chránené. Dnešnými návrhmi Komisia predstavuje nástroje na prechod na obehové hospodárstvo, ochranu prírody a zvýšenie environmentálnych noriem v európskom únie a vo svete.

Výkonný viceprezident European Green Deal Frans Timmermans povedal: „Aby sme uspeli v globálnom boji proti klimatickým krízam a krízam v oblasti biodiverzity, musíme prevziať zodpovednosť za konanie doma aj v zahraničí. Naše nariadenie o odlesňovaní odpovedá na výzvy občanov minimalizovať európsky príspevok k odlesňovaniu a podporovať udržateľnú spotrebu. Naše nové pravidlá, ktorými sa riadi preprava odpadu, podporia obehové hospodárstvo a zabezpečia, že vývoz odpadu nepoškodí životné prostredie ani ľudské zdravie inde. A naša pôdna stratégia umožní, aby bola pôda zdravá, aby sa využívala udržateľným spôsobom a získala právnu ochranu, ktorú potrebuje.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius povedal: „Ak od partnerov očakávame ambicióznejšie politiky v oblasti klímy a životného prostredia, mali by sme sami prestať vyvážať znečistenie a podporovať odlesňovanie. Nariadenia o odlesňovaní a preprave odpadu, ktoré predkladáme, sú najambicióznejšími legislatívnymi pokusmi o riešenie týchto problémov na celom svete. S týmito návrhmi preberáme svoju zodpovednosť a pokračujeme v diskusii znížením nášho globálneho vplyvu na znečistenie a stratu biodiverzity. Navrhli sme tiež prelomovú stratégiu EÚ pre pôdu so silným politickým programom, ktorý má za cieľ poskytnúť im rovnakú úroveň ochrany ako voda, morské prostredie a vzduch.  

Komisia navrhuje nové nariadenie na obmedzenie odlesňovania a znehodnocovania lesov vyvolaného EÚ. Len od roku 1990 do roku 2020 svet prišiel o 420 miliónov hektárov lesa, čo je oblasť väčšia ako Európska únia. Navrhované nové pravidlá by zaručili, že výrobky, ktoré občania EÚ kupujú, používajú a konzumujú na trhu EÚ, neprispievajú ku globálnemu odlesňovaniu a degradácii lesov. Hlavnou hnacou silou týchto procesov je poľnohospodárska expanzia spojená s komoditami sója, hovädzie mäso, palmový olej, drevo, kakao a káva a niektoré z nich odvodené produkty.

Reklama

Nariadením sa stanovujú povinné pravidlá povinnej starostlivosti pre spoločnosti, ktoré chcú umiestniť tieto komodity na trh EÚ s cieľom zabezpečiť, aby na trh EÚ boli povolené len výrobky bez odlesňovania. Komisia použije systém benchmarkingu na hodnotenie krajín a ich úrovne rizika odlesňovania a degradácie lesov spôsobenej komoditami v rozsahu pôsobnosti nariadenia.

Komisia zintenzívni dialóg s ďalšími veľkými spotrebiteľskými krajinami a multilaterálne sa zapojí do spoločného úsilia. Očakáva sa, že nové pravidlá podporia spotrebu výrobkov „bez odlesňovania“ a znížia vplyv EÚ na globálne odlesňovanie a degradáciu lesov, čím sa znížia emisie skleníkových plynov a strata biodiverzity. Napokon, boj proti odlesňovaniu a degradácii lesov bude mať pozitívny vplyv na miestne komunity vrátane najzraniteľnejších ľudí, ako sú domorodé obyvateľstvo, ktoré sa vo veľkej miere spolieha na lesné ekosystémy.

Pod revidované nariadenie o preprave odpaduKomisia napĺňa ambície obehového hospodárstva a nulového znečistenia tým, že navrhuje prísnejšie pravidlá pre vývoz odpadu, efektívnejší systém obehu odpadu ako zdroja a rozhodné opatrenia proti obchodovaniu s odpadom. Vývoz odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, bude obmedzený a povolený len vtedy, ak budú tretie krajiny ochotné prijať určitý odpad a budú schopné s ním nakladať udržateľným spôsobom. Preprava odpadu do krajín OECD bude monitorovaná a môže byť pozastavená, ak spôsobí vážne environmentálne problémy v krajine určenia. Podľa návrhu by všetky spoločnosti EÚ, ktoré vyvážajú odpad mimo EÚ, mali zabezpečiť, aby zariadenia prijímajúce ich odpad podliehali nezávislému auditu, ktorý preukazuje, že s týmto odpadom nakladajú environmentálne vhodným spôsobom.

Reklama

V rámci EÚ Komisia navrhuje značne zjednodušiť zavedené postupy, čím sa uľahčí opätovný vstup odpadu do obehového hospodárstva bez zníženia potrebnej úrovne kontroly. Pomáha to znižovať závislosť EÚ od primárnych surovín a podporuje inovácie a dekarbonizáciu priemyslu EÚ s cieľom splniť klimatické ciele EÚ. Nové pravidlá prinášajú aj prepravu odpadu do digitálnej éry zavedením elektronickej výmeny dokumentácie.

Nariadenie o preprave odpadu ďalej posilňuje opatrenia proti obchodovaniu s odpadom, jednej z najzávažnejších foriem environmentálnej trestnej činnosti, keďže nezákonná preprava potenciálne predstavuje až 30 % prepravy odpadu v hodnote 9.5 miliardy EUR ročne. Zlepšenie efektívnosti a účinnosti režimu presadzovania práva zahŕňa zriadenie skupiny EÚ na presadzovanie prepravy odpadu, splnomocnenie Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF na podporu nadnárodných vyšetrovaní členských štátov EÚ v oblasti obchodovania s odpadom a poskytnutie prísnejších pravidiel týkajúcich sa administratívnych sankcií.

Nakoniec Komisia tiež predložila a nová stratégia EÚ pre pôdu - dôležitým výstupom European Green Deal a Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 na riešenie krízy v oblasti klímy a biodiverzity. Zdravá pôda je základom pre 95 % potravín, ktoré jeme, je hostiteľom viac ako 25 % biodiverzity na svete a je najväčším pozemským zdrojom uhlíka na planéte. Napriek tomu 70 % pôdy v EÚ nie je v dobrom stave. Stratégia stanovuje rámec s konkrétnymi opatreniami na ochranu, obnovu a trvalo udržateľné využívanie pôdy a navrhuje súbor dobrovoľných a právne záväzných opatrení. Cieľom tejto stratégie je zvýšiť pôdny uhlík v poľnohospodárskej pôde, bojovať proti dezertifikácii, obnoviť degradovanú pôdu a pôdu a zabezpečiť, aby do roku 2050 boli všetky pôdne ekosystémy v dobrom stave.

Stratégia vyzýva na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany pôdy, aká existuje pre vodu, morské prostredie a vzduch v EÚ. Uskutoční sa to prostredníctvom návrhu nového zákona o zdraví pôdy do roku 2023 po posúdení vplyvu a rozsiahlych konzultáciách so zainteresovanými stranami a členskými štátmi. Stratégia tiež mobilizuje potrebnú spoločenskú angažovanosť a finančné zdroje, zdieľané poznatky a podporuje udržateľné postupy hospodárenia s pôdou a monitorovanie, čím podporuje ambíciu EÚ v oblasti globálnej činnosti v oblasti pôdy.

Viac informácií

Otázky a odpovede o nových pravidlách pre produkty bez odlesňovania

Informačný list o nových pravidlách pre produkty bez odlesňovania

Návrh nového nariadenia na obmedzenie odlesňovania a znehodnocovania lesov vyvolaného EÚ

Otázky a odpovede k revidovaným pravidlám prepravy odpadu

Informačný list o revidovaných pravidlách prepravy odpadu

Návrh revidovaného nariadenia o preprave odpadu

Otázky a odpovede o pôdnej stratégii

Prehľad o stratégii pôdy

Nová stratégia EÚ pre pôdu

Zdieľaj tento článok:

poľnohospodárstvo

Poľnohospodárska štatistika EÚ: Dotácie, pracovné miesta, výroba

uverejnené

on

Objavte fakty a čísla o poľnohospodárstve v EÚ vrátane financovania podľa krajiny, zamestnanosti a výroby, Spoločnosť.

Poľnohospodárstvo je dôležitým odvetvím pre všetky krajiny EÚ a všetky dostávajú finančné prostriedky EÚ prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Tieto fondy podporujú farmárov priamo prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a vidieckych oblastí, opatrení v oblasti klímy a riadenia prírodných zdrojov prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Zistiť ako Spoločná poľnohospodárska politika podporuje farmárov.

Poľnohospodárske dotácie EÚ podľa krajín

V roku 2019 sa vynaložilo 38.2 miliardy EUR na priame platby poľnohospodárom a 13.8 miliardy EUR na rozvoj vidieka. Ďalších 2.4 miliardy eur podporilo trh s poľnohospodárskymi výrobkami.

Reklama

Pravidlá, ktorými sa riadi, ako sa vynakladajú finančné prostriedky Spoločnej poľnohospodárskej politiky, sú určené Dlhodobý rozpočet EÚ, súčasné pravidlá platia do decembra 2022, po ktorom najnovšie reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky vstúpi do platnosti a potrvá do roku 2027.

Infografika s mapou znázorňujúcou výšku dotácií Spoločnej poľnohospodárskej politiky na krajinu EÚ v roku 2019. Kľúčové údaje nájdete v časti Poľnohospodárske dotácie EÚ podľa krajín.
Rozdelenie fondov spoločnej poľnohospodárskej politiky medzi krajiny EÚ  

Štatistika zamestnanosti v poľnohospodárstve EÚ

Poľnohospodárstvo podporilo v roku 9,476,600 2019 3,769,850 2018 pracovných miest a 1.3 2020 XNUMX pracovných miest vo výrobe potravín (v roku XNUMX) a v roku XNUMX predstavovalo XNUMX % hrubého domáceho produktu EÚ.

Rumunsko malo v roku 2019 najviac ľudí zamestnaných v poľnohospodárstve, kým Dánsko malo v roku 2018 najviac ľudí zamestnaných vo výrobe potravín.

Reklama

Z každého vynaloženého eura vytvorí poľnohospodársky sektor pre hospodárstvo EÚ ďalších 0.76 eura. Hrubá pridaná hodnota z poľnohospodárstva – rozdiel medzi hodnotou všetkého, čo vyprodukoval primárny poľnohospodársky sektor EÚ, a nákladmi na služby a tovary používané vo výrobnom procese – bola v roku 178.4 2020 miliardy EUR.

Infografika zobrazujúca zamestnanosť v poľnohospodárstve (v roku 2019) a vo výrobe potravín (v roku 2018) podľa krajiny EÚ. Kľúčové údaje možno nájsť v časti Štatistika zamestnanosti v poľnohospodárstve EÚ.
Potravinársky a poľnohospodársky sektor v EÚ  

Poľnohospodárska výroba v Európe

Poľnohospodárstvo EÚ produkuje širokú škálu potravinárskych výrobkov, od obilnín až po mlieko. EÚ prijala právne predpisy, aby zabezpečila, že potraviny vyrobené a predávané v EÚ sú bezpečné na konzumáciu. The Stratégia EÚ z farmy na stôl, ohlásený v roku 2020, má za cieľ zabezpečiť, aby sa aj potraviny vyrábali udržateľnejšie. Poslanci chcú lepšie obmedziť používanie pesticídov chrániť opeľovače a biodiverzitu, ukončiť používanie klietok pri chove zvierat a zvýšiť využitie pôdy pre ekologické poľnohospodárstvo by 2030.

Infografika ukazuje, koľko ton rôznych potravín sa vyrobilo v EÚ v roku 2019.
Výroba potravín v EÚ  

Spoločná poľnohospodárska politika 

Zdroje dát 

Zdieľaj tento článok:

Pokračovať v čítaní

poľnohospodárstvo

Európsky parlament sa rozhodol hlasovať o dohode o obrovských farmárskych dotáciách

uverejnené

on

By

Poslanci Európskeho parlamentu sa zúčastňujú na diskusii o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu vo Francúzsku 23. novembra 2021. REUTERS/Christian Hartmann/Pool
Európsky komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski hovorí počas rozpravy o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu vo francúzskom Štrasburgu, 23. novembra 2021. REUTERS/Christian Hartmann/Pool

Zákonodarcovia, ktorí pomohli sprostredkovať dohodu s vládami o reformách obrovského dotačného programu Európskej únie pre poľnohospodárstvo, vyzvali Európsky parlament, aby tomu dal v utorok (23. novembra) definitívnu zelenú. píše Ingrid Melander, Reuters.

Dohoda dosiahnuté v júni ukončilo takmer trojročný boj o budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a predstavuje približne jednu tretinu rozpočtu bloku na roky 2021 – 2027 – výdavky okolo 387 miliárd EUR (436 miliárd USD) na poľnohospodárov a podporu vidieka. rozvoj.

Nové pravidlá SPP, ktoré by platili od roku 2023, majú za cieľ presunúť peniaze z intenzívnych poľnohospodárskych postupov na ochranu prírody a znížiť 10 % skleníkových plynov v EÚ vypúšťaných poľnohospodárstvom.

Reformy majú veľkú šancu na schválenie Európskym parlamentom neskôr v utorok. Environmentálne skupiny a niektorí zákonodarcovia však tvrdia, že nezosúladili poľnohospodárstvo s cieľmi EÚ v boji proti klimatickým zmenám a že mnohé z opatrení plánovaných na povzbudenie farmárov, aby prešli na metódy šetrné k životnému prostrediu, sú slabé alebo dobrovoľné.

Reklama

„Vyzývam vás, prosím, v záujme európskych farmárov, v záujme klímy, aby ste hlasovali za,“ povedal Peter Jahr, nemecký poslanec Európskeho parlamentu.

Na adresu kritiky reforiem uviedol, že sú potrebné kompromisy.

Výkonný šéf Európskej komisie pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski uviedol, že reformy „podporia udržateľný a konkurencieschopný poľnohospodársky sektor, ktorý dokáže podporiť živobytie farmárov a poskytnúť zdravé a udržateľné potraviny pre spoločnosť, pričom prinesie podstatne viac z hľadiska životného prostredia a klímy“.

Reklama

Reformy by si vyžadovali, aby sa 20 % platieb poľnohospodárom v rokoch 2023 – 2024 vynaložilo na „eko-schémy“, pričom v rokoch 25 – 2025 by to malo byť až 2027 % platieb. Najmenej 10 % prostriedkov SPP by išlo menším farmám a všetky platby farmárov by boli viazané na dodržiavanie environmentálnych pravidiel.

Dohoda tiež vytvára krízový fond vo výške 450 miliónov eur pre prípad, že poľnohospodárske trhy naruší núdzová situácia, akou je napríklad pandémia.

($ 1 = € 0.8880)

Zdieľaj tento článok:

Pokračovať v čítaní

poľnohospodárstvo

Komisia schvaľuje chorvátsky program vo výške 22.7 milióna eur na podporu primárneho poľnohospodárskeho sektora postihnutého pandémiou koronavírusu

uverejnené

on

Európska komisia schválila chorvátsky program vo výške 22.7 milióna EUR (171 miliónov HRK) na podporu spoločností pôsobiacich v určitých primárnych odvetviach poľnohospodárstva postihnutých pandémiou koronavírusu. Schéma bola schválená v rámci štátnej pomoci Dočasný rámec. V rámci schémy bude mať pomoc formu priamych grantov. Opatrenie bude otvorené pre chovateľov koní, chovateľov dobytka, ošípaných a hydiny, ako aj pre spoločnosti pôsobiace v sektore oviec a kôz. Cieľom schémy je riešiť potreby príjemcov v oblasti likvidity a pomôcť im pokračovať v činnosti počas vypuknutia a po ňom. Očakáva sa, že opatrenie bude prínosom pre viac ako 21,800 XNUMX spoločností.

Komisia zistila, že chorvátsky systém je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Najmä pomoc (i) nepresiahne 225,000 31 EUR na príjemcu; a ii) bude poskytnutá najneskôr 2021. decembra 107. Komisia dospela k záveru, že opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy v hospodárstve členského štátu v súlade s článkom 3 ods. XNUMX písm. ZFEÚ a podmienok stanovených v dočasnom rámci.

Na tomto základe Komisia schválila opatrenie podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ. Viac informácií o dočasnom rámci a ďalších opatreniach prijatých Komisiou na riešenie ekonomických dopadov pandémie koronavírusov možno nájsť tu, Verzia tohto rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude sprístupnená pod číslom prípadu SA.100417 na internete register štátnej pomoci o Komisii súťaž akékoľvek otázky týkajúce sa dôvernosti boli vyriešené.

Reklama

Zdieľaj tento článok:

Pokračovať v čítaní
Reklama
Reklama

Trendy