Spojte sa s nami

Európska komisia

Námorná bezpečnosť: EÚ aktualizuje stratégiu na ochranu námornej oblasti pred novými hrozbami

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Európska komisia a vysoký predstaviteľ prijali 10. marca a Spoločné oznámenie o posilnenej stratégii námornej bezpečnosti EÚ zabezpečiť mierové využívanie morí a chrániť námornú oblasť pred novými hrozbami. Prijali tiež an aktualizovaný akčný plán prostredníctvom ktorých sa bude Stratégia implementovať.

Námorná bezpečnosť je pre Európsku úniu a jej členské štáty životne dôležitá. Spoločne tvoria členské štáty EÚ najväčšiu kombinovanú výhradnú hospodársku zónu na svete. Hospodárstvo EÚ vo veľkej miere závisí od bezpečného oceánu. Viac ako 80 % svetového obchodu prebieha po mori a približne dve tretiny svetovej ropy a plynu sa ťažia na mori alebo sa prepravujú po mori. Až 99 % globálnych dátových tokov sa prenáša cez podmorské káble. Globálna námorná oblasť musí byť bezpečná, aby sa uvoľnil plný potenciál oceánov a udržateľného modrého hospodárstva. EÚ má v úmysle posilniť širokú škálu nástrojov, ktoré má k dispozícii na podporu námornej bezpečnosti, civilnej aj vojenskej.

Prispôsobenie sa novým hrozbám

Bezpečnostné hrozby a výzvy sa od prijatia stratégie námornej bezpečnosti EÚ v roku 2014 znásobili, čo si vyžaduje nové a posilnené opatrenia. Dlhodobé nezákonné činnosti, ako je pirátstvo, ozbrojené lúpeže na mori, pašovanie migrantov a obchodovanie s ľuďmi, zbraňami a narkotikami, ako aj terorizmus zostávajú kritickými výzvami. Je však potrebné riešiť aj nové a vyvíjajúce sa hrozby so zvyšujúcou sa geopolitickou konkurenciou, zmenou klímy a zhoršovaním morského prostredia a hybridnými a kybernetickými útokmi.

Je to príležitosť presadzovať udržateľné riešenia mnohých problémov námornej bezpečnosti, ktorým čelí EÚ a medzinárodné spoločenstvo. Je to tiež príležitosť na posilnenie úlohy a dôveryhodnosti EÚ na medzinárodnej scéne. Nedávny geopolitický vývoj, ako napríklad vojenská agresia Ruska proti Ukrajine, je silnou pripomienkou toho, že EÚ potrebuje zvýšiť svoju bezpečnosť a zvýšiť svoju schopnosť konať nielen na svojom území a vo vlastných vodách, ale aj vo svojom susedstve a mimo neho.

Aktualizovaná Európska námorná bezpečnostná stratégia (EUMSS)

Aktualizovaný EUMSS predstavuje rámec, v rámci ktorého môže EÚ prijať opatrenia na ochranu svojich záujmov na mori a na ochranu svojich občanov, hodnôt a hospodárstva.

Aktualizovaná stratégia námornej bezpečnosti podporuje medzinárodný mier a bezpečnosť, ako aj rešpektovanie medzinárodných pravidiel a zásad, pričom zabezpečuje udržateľnosť oceánov a ochranu biodiverzity. Stratégiu bude vykonávať EÚ a jej členské štáty v súlade s ich príslušnými právomocami.

Spoločné oznámenie a súvisiaci akčný plán špecifikujú niekoľko integrovaných opatrení, ktoré prispejú k záujmom EÚ. Na tento účel EÚ zintenzívni svoju činnosť v rámci šiestich strategických cieľov:

Reklama
  • Zintenzívniť aktivity na mori. Opatrenia zahŕňajú organizovanie námorných cvičení na úrovni EÚ, rozvoj ďalších operácií pobrežnej stráže v európskych morských oblastiach, určenie nových námorných oblastí záujmu na implementáciu koncepcie koordinovanej námornej prítomnosti (nástroj na zlepšenie koordinácie námorných a vzdušných prostriedkov členských štátov prítomných v námorné oblasti) a posilnenie bezpečnostných inšpekcií v prístavoch EÚ.
  • Spolupracujte s partnermi. Opatrenia zahŕňajú prehĺbenie spolupráce medzi EÚ a NATO a zintenzívnenie spolupráce so všetkými príslušnými medzinárodnými partnermi s cieľom zachovať poriadok založený na pravidlách na mori, najmä Dohovor OSN o morskom práve.
  • Viesť v povedomí o námornej oblasti. Opatrenia zahŕňajú posilnenie dohľadu nad pobrežnými a pobrežnými hliadkovými plavidlami a posilnenie spoločného prostredia na zdieľanie informácií (CISE). Cieľom je zabezpečiť, aby si príslušné vnútroštátne orgány a orgány EÚ mohli vymieňať informácie bezpečným spôsobom.
  • Riadiť riziká a hrozby. Opatrenia zahŕňajú vykonávanie pravidelných námorných cvičení naživo za účasti civilných a vojenských aktérov, monitorovanie a ochranu kritickej námornej infraštruktúry a lodí (vrátane osobných lodí) pred fyzickými a kybernetickými hrozbami a boj proti nevybuchnutej munícii a mínam na mori.
  • Zvýšte schopnosti. Opatrenia zahŕňajú vývoj spoločných požiadaviek na obranné technológie v námornej oblasti, zintenzívnenie práce na projektoch, ako je Európska hliadková korveta (nová trieda vojnových lodí) a zlepšenie našich protiponorkových spôsobilostí.
  • Vzdelávať a trénovať zvyšovaním kvalifikácií v oblasti hybridnej a kybernetickej bezpečnosti, najmä na civilnej strane, a realizáciou školiacich programov otvorených pre partnerov z krajín mimo EÚ.

Aktualizovaná stratégia a jej akčný plán prispejú k implementácii Strategického kompasu EÚ pre bezpečnosť a obranu.

Ďalšie kroky

Komisia a vysoká predstaviteľka vyzývajú členské štáty, aby stratégiu podporili a aby ju za seba aj implementovali. Komisia a vysoký predstaviteľ vydajú správu o pokroku do troch rokov po schválení aktualizovanej stratégie Radou Európskej únie.

pozadia

Stratégia námornej bezpečnosti EÚ a jej akčný plán sú v platnosti od roku 2014. Akčný plán bol naposledy aktualizovaný v roku 2018. Navrhovaná aktualizácia nadväzuje na závery Rady o námornej bezpečnosti z júna 2021, v ktorých sa Komisia a vysoká predstaviteľka vyzývajú, aby posúdiť potrebu takejto aktualizácie.

Od roku 2014 EUMSS a jej akčný plán poskytujú komplexný rámec na odrádzanie od bezpečnostných výziev na mori a reakciu na ne. Podnietili užšiu spoluprácu medzi civilnými a vojenskými orgánmi, najmä prostredníctvom výmeny informácií. EUMSS pomohla presadzovať námornú správu založenú na pravidlách a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v námornej oblasti. Posilnila autonómiu a schopnosť EÚ reagovať na hrozby a výzvy námornej bezpečnosti. EÚ sa stala uznávaným aktérom v oblasti námornej bezpečnosti, vedie svoje vlastné námorné operácie, zvyšuje povedomie o námornej oblasti a spolupracuje so širokým spektrom externých partnerov.

Viac informácií

Informačný list o aktualizovanej stratégii námornej bezpečnosti EÚ

Spoločné oznámenie o posilnenej stratégii námornej bezpečnosti EÚ 

Akčný plán „Posilnená stratégia námornej bezpečnosti EÚ pre vyvíjajúce sa námorné hrozby“

Otázky a odpovede o stratégii námornej bezpečnosti EÚ

Stratégia námornej bezpečnosti EÚ

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy