Spojte sa s nami

Nemecko

Komisia schválila nemecký program na podporu zeleného diaľkového vykurovania vo výške 2.98 miliardy eur

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Európska komisia schválila na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci nemeckú schému vo výške 2.98 miliardy eur na podporu zeleného diaľkového vykurovania založeného na obnoviteľnej energii a odpadovom teple. Opatrenie prispeje k implementácii nemeckého národného energetického a klimatického plánu a k Strategické ciele EÚ súvisiace so Zelenou dohodou EÚ, najmä cieľ EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050.

Výkonná viceprezidentka Margrethe Vestagerová, ktorá má na starosti politiku hospodárskej súťaže, uviedla: „Tento program vo výške 2.98 miliardy EUR prispeje k ekologizácii sektora diaľkového vykurovania v Nemecku tým, že podporí výstavbu efektívnejších systémov diaľkového vykurovania a dekarbonizáciu tých existujúcich. Týmto opatrením bude môcť Nemecko zvýšiť podiel obnoviteľnej energie a odpadového tepla v sektore vykurovania, čím sa výrazne znížia jeho emisie. Opatrenie nemeckej pomoci, ktoré sme dnes schválili, prispeje k dosiahnutiu cieľov Zelenej dohody EÚ a pomôže Nemecku splniť jeho environmentálne ciele, pričom obmedzí možné narušenie hospodárskej súťaže.

Nemecká schéma

V júni 2022 Nemecko oznámilo Komisii svoj zámer zaviesť systém na podporu zeleného diaľkového vykurovania založeného na obnoviteľnom a odpadovom teple.

Schéma, ktorá potrvá do 30. augusta 2028, bude otvorená pre prevádzkovateľov sietí diaľkového vykurovania a prevádzkovateľov, ktorí v súčasnosti túto službu na trhu neposkytujú. Pomoc bude mať formu priamych grantov. Opatrenie podporí štúdie uskutočniteľnosti a plány transformácie výstavby a dekarbonizácie sietí diaľkového vykurovania. V rámci schémy budú môcť prevádzkovatelia sietí diaľkového vykurovania získať investičnú pomoc aj na:

  • výstavba nových systémov diaľkového vykurovania s podielom obnoviteľného a odpadového tepla najmenej 75 %;
  • dekarbonizácia a modernizácia existujúcich systémov diaľkového vykurovania, aby fungovali na báze obnoviteľnej energie a odpadového tepla; a
  • inštalácia zariadení na výrobu obnoviteľného tepla a solárnej tepelnej energie, tepelných čerpadiel a zásobníkov tepla, ako aj integrácia odpadového tepla do systémov diaľkového vykurovania.

Okrem toho budú môcť prevádzkovatelia sietí diaľkového vykurovania získať prevádzkovú pomoc na výrobu obnoviteľného tepla prostredníctvom solárnych tepelných zariadení a tepelných čerpadiel.

Podpora štúdií uskutočniteľnosti a transformačných plánov pokryje až 50 % ich nákladov. Pokiaľ ide o investičnú pomoc, výška pomoci na príjemcu pokryje až 40 % oprávnených investičných nákladov. V prípade prevádzkovej pomoci sa pomoc vypočíta na základe množstva vyrobeného obnoviteľného tepla. Orgán poskytujúci pomoc zabezpečí, aby pomoc neprekročila medzeru vo financovaní (tj sumu pomoci potrebnú na prilákanie investícií, ktoré by sa inak neuskutočnili).

Reklama

Očakáva sa, že táto celoštátna schéma podporí inštaláciu približne 681 MW kapacity na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov ročne, čím sa znížia emisie skleníkových plynov približne o 4 milióny ton CO.2 za rok.

Posúdenie Komisiou

Komisia posúdila schému najmä podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci Článok 107 (3) (c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), ktorá umožňuje krajinám EÚ podporovať rozvoj určitých hospodárskych činností za určitých podmienok, a to podľa Usmernenia o štátnej pomoci pre klímu, ochranu životného prostredia a energetiku z roku 2022.

Komisia zistila, že:

  • Pomôcka je potrebné a vhodné na dekarbonizáciu sektora diaľkového vykurovania v Nemecku a že má „stimulačný účinok“. Keďže fosílne palivá majú v porovnaní s obnoviteľným a odpadovým teplom nákladovú výhodu, bez pomoci by investície do zariadení na výrobu diaľkového vykurovania boli založené na fosílnych palivách a odrážali by tak súčasný energetický mix v Nemecku, ktorý sa vyznačuje vysokým podielom plynových kotlov a kogenerácie inštalácie. Okrem toho je pri absencii pomoci nepravdepodobné, že by sa uskutočnili investície do nových sietí diaľkového vykurovania a do dekarbonizácie existujúcich sietí z dôvodu vysokých nákladov a nízkych príjmov z takýchto investícií. Napokon, bez pomoci by príjemcovia schémy nemali dostatočné stimuly na plánovanie výstavby nových sietí diaľkového vykurovania a dekarbonizáciu existujúcich sietí nákladovo efektívnym spôsobom.
  • Pomôcka je primerané a obmedzené na nevyhnutné minimum. Zatiaľ čo úroveň pomoci nie je založená na vyčíslení individuálnej medzery vo financovaní pre každého z príjemcov, orgán poskytujúci pomoc musí zabezpečiť, aby podpora neprekročila medzeru vo financovaní. Okrem toho bude podpora na výrobu tepla podliehať každoročnému monitorovaniu zo strany orgánu poskytujúceho pomoc, aby sa zabezpečilo, že sa neprekročí medzera vo financovaní.
  • و pozitívne účinky pomoci o dekarbonizácii systémov diaľkového vykurovania v Nemecku prevážiť akékoľvek potenciálne negatívne účinky o hospodárskej súťaži a obchode medzi členskými štátmi. Schéma podporí dekarbonizáciu sektora diaľkového vykurovania v Nemecku, čím sa znížia emisie skleníkových plynov v súlade s European Green Dealbez neprimeraného narušenia hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.

Na tomto základe Komisia schválila nemeckú schému podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

pozadia

Komisia Usmernenia o štátnej pomoci pre klímu, ochranu životného prostredia a energetiku z roku 2022 poskytnúť usmernenia o tom, ako bude Komisia posudzovať zlučiteľnosť ochrany životného prostredia vrátane ochrany klímy a opatrení energetickej pomoci, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti podľa článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ.

Nové usmernenia platné od januára 2022 vytvárajú flexibilný, účelne prispôsobený rámec, ktorý pomáha členským štátom poskytovať potrebnú podporu na dosiahnutie cieľov Zelenej dohody cieleným a nákladovo efektívnym spôsobom. Pravidlá zahŕňajú zosúladenie s dôležitými cieľmi a zámermi EÚ stanovenými v Európskej zelenej dohode as ďalšími nedávnymi regulačnými zmenami v oblasti energetiky a životného prostredia a prispejú k zvýšeniu významu ochrany klímy. Zahŕňajú časti týkajúce sa opatrení v oblasti energetickej účinnosti, pomoci čistej mobilite, infraštruktúry, obehového hospodárstva, znižovania znečistenia, ochrany a obnovy biodiverzity, ako aj opatrení na zaistenie bezpečnosti dodávok energie za určitých podmienok.

Usmernenia umožňujú členským štátom podporovať výrobu tepla z kogeneračných zariadení spojených so sektorom diaľkového vykurovania za určitých podmienok. Cieľom týchto pravidiel je pomôcť členským štátom splniť ambiciózne ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy pri čo najnižších nákladoch pre daňových poplatníkov a bez neprimeraného narušenia hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.

و Smernica o energetickej účinnosti z roku 2018 stanovila celoeurópsky záväzný cieľ energetickej účinnosti aspoň 32.5 % do roku 2030. Európska komunikácia o zelených dohodách v roku 2019 Komisia posilnila svoje ambície v oblasti klímy a stanovila si cieľ, že v roku 2050 nebudú žiadne čisté emisie skleníkových plynov. Európske klimatické právo prijatý v júni 2019, ktorý zakotvuje cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 a zavádza prechodný cieľ zníženia čistých emisií skleníkových plynov aspoň o 55 % do roku 2030, vytvára základ pre „Vhodné pre 55“ legislatívnych návrhov prijatých Komisiou 14. júla 2021. Spomedzi týchto návrhov Komisia predložila zmenu a doplnenie Smernica o energetickej účinnosti vypracovať ambicióznejší záväzný ročný cieľ na zníženie spotreby energie na úrovni EÚ.

bude k dispozícii nedôverné znenie rozhodnutia pod číslom prípadu SA.63177 v register štátnej pomoci o Komisii Súťaž po vyriešení akýchkoľvek otázok týkajúcich sa dôvernosti. Nové publikácie rozhodnutí o štátnej pomoci na internete av úradnom vestníku sú uvedené v. \ T Súťažné týždenné e-správy.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy