Spojte sa s nami

Bulharsko

Huawei a Sofia University budú spolupracovať v oblasti AI a ďalších nových špičkových technológií

uverejnené

on

Spoločnosť Huawei Technologies Bulgaria EOOD nedávno podpísala Memorandum o porozumení so Sofijskou univerzitou St. Kliment Ohridski. Obe strany budú spolupracovať pri vývoji umelej inteligencie (AI) a ďalších nových špičkových technológií. Okrem toho tiež súhlasia s uskutočnením programu Huawei ICT Academy a s vytvorením spoločného vedeckého laboratória na Sofijskej univerzite.

Obidve strany sa budú v budúcnosti usilovať o spoločnú spoluprácu financovanú z prostriedkov EÚ a ďalších projektov umelej inteligencie, výskumu a vývoja a komerčných projektov. Budú spoločne budovať infraštruktúru IKT pre Sofijskú univerzitu a špecializované laboratóriá pre AI.

Spolupráca nebude zahŕňať iba projekty v oblasti výskumu a vývoja a infraštruktúry, ale bude zahŕňať aj vzdelávanie, školenia a semináre pre študentov, akademické spoločnosti a priemyselné odvetvia v Bulharsku.

Rektor prof. Anastas Gerdjikov poukázal na to, že na univerzitách pre vedu, informatiku a technológie v eSociety (UNITe) a na inštitúte Big Data for Smart Society (GATE) na Sofijskej univerzite. St. Kliment Ohridski je popredné výskumné centrum v oblasti informačných technológií a umelej inteligencie. Gerdjikov vyjadril spokojnosť s podpísaným memorandom a očakával, že spolupráca bude užitočná pre vedcov a študentov na sofijskej univerzite.

Anastas Gerdjikov, rektor Sofijskej univerzity svätého Klimenta Ochridského

Poslaním univerzity je rozvíjať vedecký, vzdelávací a kultúrny potenciál Bulharska, pričom nový dôraz sa kladie na vytváranie modelov sociálneho rozvoja tak, že sa odhalí vnútorná schopnosť inštitucionálnych zmien a spoločenské výsledky takejto zmeny. Fakulta matematiky a informatiky (FMI), jedna z najväčších medzi šestnástimi fakultami sofijskej univerzity, je národným lídrom v oblasti vysokoškolského vzdelávania v matematike, informatike a IKT, ako aj centrom výskumu v rovnakých oblastiach Európsky význam a medzinárodné uznanie.

Huawei je popredný svetový poskytovateľ infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (ICT) a inteligentných zariadení. Spoločnosť Huawei už vybudovala 23 inštitúcií výskumu a vývoja v celej Európe. V Bulharsku zahájila spoločnosť Huawei svoju činnosť v roku 2004 so sídlom v Sofii. Vďaka vysokým investíciám do výskumu a vývoja a stratégii zameranej na zákazníka, ako aj otvorenému partnerstvu vyvíja spoločnosť Huawei pokročilé komplexné riešenia IKT, ktoré zákazníkom poskytujú konkurenčnú výhodu v oblasti telekomunikačných, sieťových a cloudových výpočtových infraštruktúr.

Bulharsko

Komisia schvaľuje bulharský program vo výške 79 miliónov EUR na podporu mikropodnikov, malých a stredných podnikov postihnutých prepuknutím koronavírusu

uverejnené

on

Európska komisia schválila bulharský program na podporu mikropodnikov, malých a stredných podnikov postihnutých prepuknutím koronavírusu v hodnote 79 miliónov EUR (približne 156 mil. BGN). Schéma bola schválená v rámci štátnej pomoci Dočasný rámec. Schéma, ktorá bude spolufinancovaná z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, bude prístupná podnikom pôsobiacim v určitých odvetviach a spĺňajúcich určité požiadavky definované Bulharskom, ktorým bola pozastavená alebo obmedzená činnosť vládnymi obmedzujúcimi opatreniami na obmedzenie šírenia vírus. Výška grantu, ktorý môže každý príjemca získať, sa vypočíta porovnaním jeho obratu (bez DPH) počas ovplyvneného obdobia s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka (alebo obratu za október 2020 pre príjemcov otvorených po 1. januári 2020).

Grant bude predstavovať buď 10%, alebo 20% z tohto obratu, v závislosti od sektoru činnosti príjemcu, až do maximálnej výšky 150 000 BGN (približne 76,694 800,000 EUR). Podpora pomôže príjemcom pokryť časť ich prevádzkových nákladov a podporné činnosti potrebné na prekonanie nedostatku finančných prostriedkov alebo nedostatku likvidity v dôsledku vypuknutia koronavírusu. Komisia zistila, že bulharský systém je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Najmä i) pomoc nepresiahne 30 2021 EUR na spoločnosť; a ii) pomoc v rámci schémy môže byť poskytnutá do XNUMX. júna XNUMX.

Komisia dospela k záveru, že opatrenie je potrebné, primerané a primerané na odstránenie vážneho narušenia hospodárstva členského štátu v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. B) ZFEÚ a podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Na tomto základe Komisia schválila opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Viac informácií o dočasnom rámci a ďalších krokoch, ktoré prijala Komisia na riešenie hospodárskeho dopadu pandémie koronavírusov, možno nájsť. tu.

bude k dispozícii nedôverné znenie rozhodnutia pod číslom prípadu SA.60454 v register štátnej pomoci o Komisii súťaž akékoľvek otázky týkajúce sa dôvernosti boli vyriešené.

Pokračovať v čítaní

Bulharsko

Politika súdržnosti EÚ: Komisia podporuje rozvoj bulharského ekosystému výskumu a inovácií

uverejnené

on

Dňa 14. Januára Komisia zverejnila súbor strategické odporúčania do 14 novovytvorených výskumných a inovačných centier spolufinancovaných z prostriedkov Politika súdržnosti EÚ v Bulharsku. Cieľom odporúčaní je zlepšiť riadenie a pomôcť centrám dosiahnuť finančnú udržateľnosť. Vypracoval ich tím medzinárodne uznávaných odborníkov počas 1.5-ročnej terénnej práce, ktorú koordinoval Spoločné výskumné centrum, ako aj prostredníctvom výmeny s rovesníkmi zo Španielska, Litvy a Českej republiky.

Budú podporovať bulharské orgány a výskumných pracovníkov pri posilňovaní ekosystému VaI v krajine, budovaní kapacít na prenos a šírenie vedomostí a pri posilňovaní spolupráce medzi výskumnými inštitúciami a podnikmi v oblastiach ako zelené a digitálne prechody, ako aj v oblasti pokrokovej medicíny. Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira (na snímke) uviedla: „Vďaka podpore EÚ tieto centrá poskytnú vedeckú infraštruktúru a vybavenie, čím sa stanú atraktívnymi pre mladých bulharských výskumných pracovníkov. Žiadam všetkých zúčastnených aktérov, aby využili prácu odborníkov a vytvorili základ pre efektívny a moderný systém výskumu a inovácií. “

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Investície EÚ do 14 centier kompetencie a centier excelentnosti majú veľký potenciál pre transformáciu ekonomiky krajiny a jej integráciu do globálnych hodnotových reťazcov. Som si istý, že centrá prijmú závery správy SVC dobre a že vláda, akademická obec a zainteresované strany z odvetvia prijmú opatrenia na urýchlené vykonanie jej odporúčaní. “

Iniciatíva bola zahájená v roku 2019 a rozšíri sa do ďalších európskych krajín. Komisia tiež pomáha členským štátom a regiónom pri navrhovaní a vykonávaní ich stratégií inteligentnej špecializácie a prostredníctvom platforma inteligentnej špecializácie. EÚ v súčasnosti investuje do centier 160 miliónov EUR v rámci bulharský program „Veda a vzdelávanie pre inteligentný rast“ na roky 2014 - 2020. V rokoch 2021 - 2027 dostane Bulharsko v rámci politiky súdržnosti viac ako 10 miliárd EUR, pričom podstatná časť bude venovaná podpore inovácií a konkurencieschopnosti a ekologickým a digitálnym prechodom.

Pokračovať v čítaní

Bulharsko

Komisia schvaľuje bulharský program vo výške 40 miliónov EUR na podporu malých podnikov postihnutých prepuknutím koronavírusu

uverejnené

on

Európska komisia schválila bulharský program vo výške 78.2 milióna BGN (približne 40 mil. EUR na podporu malých podnikov postihnutých vypuknutím koronavírusu. Schéma bola schválená v rámci štátnej pomoci. Dočasný rámec. Verejná podpora bude mať formu priameho grantu vo výške 50,000 25,565 BGN (približne 500,000 250,000 EUR) na jedného príjemcu na pokrytie časti ich prevádzkových nákladov. Schéma, ktorá bude spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, bude prístupná pre malé podniky pôsobiace v určitých odvetviach a spĺňajúce určité požiadavky definované Bulharskom, s ročným obratom najmenej 2019 20 BGN (približne 2020 2019 EUR) v roku XNUMX , ktorý zaznamenal pokles obratu, súvisel s vypuknutím koronavírusu najmenej o XNUMX% počas troch mesiacov od februára XNUMX, v porovnaní s rovnakými tromi mesiacmi v roku XNUMX.

Cieľom opatrenia je pomôcť príjemcom prekonať ekonomické dôsledky vypuknutia koronavírusu a udržať si zamestnanosť. Komisia zistila, že bulharský systém je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Najmä i) pomoc nepresiahne stropy pre spoločnosť stanovené v dočasnom rámci; a ii) pomoc v rámci schémy môže byť poskytnutá do 30. júna 2021. Komisia dospela k záveru, že opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na nápravu vážneho narušenia ekonomiky členského štátu v súlade s článkom 107 ods. 3 ( b) ZFEÚ a podmienky stanovené v dočasnom rámci.

Na tomto základe Komisia schválila opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Viac informácií o dočasnom rámci a ďalších krokoch, ktoré prijala Komisia na riešenie hospodárskeho dopadu pandémie koronavírusov, možno nájsť. tu, Verzia tohto rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude sprístupnená pod číslom prípadu SA.59704 na internete register štátnej pomoci o Komisii súťaž akékoľvek otázky týkajúce sa dôvernosti boli vyriešené.

Pokračovať v čítaní
Reklama

cvrlikání

facebook

Trendy