Spojte sa s nami

Európska komisia

Štátna pomoc: Komisia schvaľuje maďarskú investičnú pomoc vo výške 89.6 milióna EUR pre továreň na výrobu batérií pre elektrické vozidlá Samsung SDI

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Európska komisia uznala, že opatrenie Maďarska v prospech Samsung SDI vo výške 89.6 milióna eur je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Investičná pomoc podporí rozšírenie závodu Samsung SDI na výrobu batériových článkov pre elektrické vozidlá (ďalej len „EV“) v Göde. Pomoc prispeje k rozvoju regiónu a k vytvoreniu pracovných miest, pričom sa zachová hospodárska súťaž.

Maďarské opatrenie

Samsung SDI je jedným z hlavných hráčov na rýchlo rastúcom trhu lítium-iónových batérií. V decembri 2017 sa spoločnosť Samsung SDI rozhodla investovať 1.2 miliardy EUR do rozšírenia výrobnej kapacity svojho existujúceho závodu na výrobu batériových článkov pre elektrické vozidlá v regióne Göd.

Závod dosiahol plnú výrobnú kapacitu v januári 2022, pričom dodal viac ako 6 miliónov batériových článkov mesačne zákazníkom najmä v Európskom hospodárskom priestore a vytvoril 1,200 XNUMX nových priamych pracovných miest.

Výrobný závod sa nachádza v Göde, v regióne Pešť (stredné Maďarsko) – oblasť oprávnená na regionálnu pomoc podľa čl. 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

V roku 2018 Maďarsko oznámilo Komisii svoje plány poskytnúť projektu verejnú podporu vo výške 108 miliónov EUR. In októbra 2019Komisia začala hĺbkové vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či je opatrenie zlučiteľné s usmerneniami o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2021 v r. júna 2021Komisia rozšírila rozsah svojho vyšetrovania. Komisia sa snažila najmä objasniť, či:

 • pomoc má „stimulačný účinok“, tj či rozhodnutie spoločnosti Samsung SDI rozšíriť svoju výrobnú kapacitu batérií v Maďarsku bolo priamo vyvolané verejnou podporou alebo či by sa v tejto oblasti uskutočnilo aj bez pomoci;
 • verejná podpora by prispela k regionálnemu rozvoju a či bola vhodná a primeraná;
 • verejná podpora by mohla viesť k presunu pracovných miest z iných členských štátov EÚ do Maďarska.

Pomoc bola poskytnutá v decembri 2021 na základe schválenia Komisiou.

Reklama

Posúdenie Komisiou

Počas svojho hĺbkového vyšetrovania Komisia dostala a analyzovala spätnú väzbu, ktorú predložili Maďarsko a Samsung SDI. Vyšetrovanie Komisie ukázalo, že:

 • bez verejného financovania projekt by sa v Maďarsku ani v žiadnej inej krajine EÚ nerealizoval, ale uskutočnilo by sa to v tretej krajine, pretože pre Samsung SDI by bolo výhodnejšie vyrábať batériové články tam a vyvážať hotový výrobok do Európy; 
 • pomoc je obmedzená na minimum potrebné na podnietenie spoločnosti Samsung SDI k uskutočneniu investície v Maďarsku, ak nepresiahne 89.6 milióna EUR. V dôsledku vyšetrovania Komisia zistila, že pôvodne oznámená pomoc vo výške 108 miliónov EUR presahovala minimum potrebné na stimuláciu investícií;
 • regionálna investičná pomoc prispeje k tvorbe pracovných miest, ako aj k hospodárskemu rozvoju a konkurencieschopnosti znevýhodneného regiónu.

Na základe toho Komisia dospela k záveru, že pozitívne účinky projektu na regionálny rozvoj jednoznačne prevažujú nad akýmkoľvek narušením hospodárskej súťaže, ktoré spôsobí štátna pomoc. Komisia preto schválila maďarské opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

pozadia

Podľa usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 musí opatrenie pomoci spĺňať tieto podmienky, aby ho Komisia schválila:

 • Pomoc musí mať skutočný „stimulačný účinok“, inými slovami, musí účinne povzbudzovať príjemcu, aby investoval v konkrétnom regióne;
 • Pomoc sa musí obmedziť na minimum potrebné na pritiahnutie investícií do znevýhodneného regiónu;
 • Pomoc nesmie mať neprimerané negatívne účinky, ako napríklad vytvorenie nadmernej kapacity na klesajúcom trhu;
 • Pomoc nesmie presiahnuť strop regionálnej pomoci platný pre príslušný región;
 • Pomoc nesmie priamo spôsobiť premiestnenie existujúcich alebo zatvorených činností z iných častí EÚ do podporovaného zariadenia; a
 • Pomoc nesmie odkloniť investície z iného regiónu v EÚ, ktorý má rovnakú alebo nižšiu úroveň hospodárskeho rozvoja ako región, v ktorom sa podporovaná investícia uskutočňuje.

V apríli 2021, po vyhodnotení usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2021, ktoré sa uskutočnilo v roku 2019, a po rozsiahlych konzultáciách so všetkými zainteresovanými stranami o návrhu textu, Komisia prijala revidované Usmernenia o regionálnej pomoci na roky 2022 – 2027. Zatiaľ čo hlavné prvky pravidiel zostali nezmenené, revidované usmernenia pre regionálnu pomoc obsahujú množstvo cielených úprav na zjednodušenie a zohľadnenie skúseností získaných pri uplatňovaní predchádzajúcich pravidiel, ako aj na zohľadnenie nových politických priorít súvisiacich s Európskou zelenou dohodou a európske priemyselné a digitálne stratégie. V rámci revidovaných usmernení o regionálnej pomoci, Na 16 2021 septembraKomisia schválila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci mapu Maďarska na poskytovanie regionálnej pomoci od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027.

Revidované usmernenia sa začali uplatňovať od 1. januára 2022. Nevzťahujú sa na pomoc poskytnutú pred 1. januárom 2022 (ako v tomto prípade), ktorá sa preto posudzovala podľa usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2021.

bude pod číslom prípadu k dispozícii nedôverné znenie rozhodnutia SA.48556 v register štátnej pomoci o Komisii súťaž Webové stránky raz akýchkoľvek problémov dôvernosti boli vyriešené. Nové publikácie rozhodnutie o štátnej pomoci na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v časti Štátna pomoc Týždenné e-News.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy