Spojte sa s nami

Uzbekistan

Výbor slúži na podporu hospodárskej súťaže a ochranu práv spotrebiteľov

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

V Uzbekistane prebiehajú rozsiahle práce zamerané na vytvorenie kompaktného a profesionálneho systému verejnej správy. Osobitná pozornosť sa v tomto procese venuje zabezpečeniu včasnej a efektívnej realizácie administratívnych reforiem, organizovaniu činnosti výkonných orgánov republiky na základe aktualizovaných požiadaviek a zásad, píše Farrukh Karaboev.

Prezidentský dekrét „O opatreniach na realizáciu administratívnych reforiem nového Uzbekistanu“ z 21. decembra 2022 sa stal logickým pokračovaním práce v tomto smere. V súlade s vyhláškou bol v rámci prvej fázy reforiem prijatý návrh na vytvorenie jednotného systému výkonných orgánov republiky od 1. januára 2023.

Podľa zavedeného princípu sa štátne orgány vo forme výborov delili na dve kategórie, a to na tie, ktoré koordinujú a regulujú činnosť rezortu v rámci príslušnej oblasti a organizujú kolegiálnu riadiacu prácu v systéme, a na tie, ktoré pôsobia pod organizačnú podriadenosť ministerstva a v súlade s legislatívou majú osobitné postavenie a sú priamo podriadené prezidentovi Uzbekistanu a/alebo kabinetu ministrov.

Výkonné orgány vrátane vyšších úradníkov sa optimalizujú až o 30 percent. Upravia sa aj úlohy výkonných orgánov republiky a znížia sa najmenej o 10 percent. Dochádza k úpravám činnosti lídrov na základe podnetov občanov, posilňuje sa ich zodpovednosť voči verejnosti a zavádzajú sa ďalšie novinky.

Podľa tohto výnosu bol na základe Protimonopolného výboru zriadený Výbor na podporu hospodárskej súťaže a ochranu spotrebiteľa, ktorému boli pridelené funkcie Agentúry na ochranu práv spotrebiteľov v rámci Protimonopolného výboru.

V roku 2022 náš výbor vypracoval 19 návrhov regulačných právnych dokumentov, z ktorých boli pripravené tri zákony, štyri dekréty prezidenta, deväť návrhov dekrétov kabinetu ministrov a tri rezortné dokumenty výboru.

V súčasnosti bol legislatívnou komorou Oliyho Majlisa schválený najmä nový návrh zákona o hospodárskej súťaži, ktorý pripravil výbor s podporou medzinárodných odborníkov.

Reklama

S cieľom posúdiť vplyv návrhov právnych dokumentov na hospodársku súťaž (ex-ante), preskúmaných bolo 451 dokumentov predložených ministerstvami a agentúrami. 49 percent z nich obsahuje ustanovenia obmedzujúce súťaž a boli vyvodené závery na ich vylúčenie.

Výbor a jeho územné orgány preskúmali existujúce právne a iné dokumenty (ex-post) prijaté miestnymi štátnymi orgánmi a orgánmi štátnej správy na posúdenie ich vplyvu na hospodársku súťaž. V priebehu procesu sa zistilo, že 521 miestnych štátnych orgánov a 76 krajských odborov orgánov štátnej správy prijalo 9 rozhodnutí a dokumentov obmedzujúcich súťaž a prijalo sa opatrenia na ich zrušenie.

Podľa platnej právnej úpravy zameranej na získanie výhody podnikateľským subjektom alebo skupinou osôb pri vykonávaní hospodárskej činnosti, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, obchodnými zvyklosťami a prípadným konaním, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť škodu iným podnikateľským subjektom ( konkurenti) alebo poškodenie alebo poškodenie ich obchodnej povesti sa považujú za nekalú súťaž.

V 633 prípadoch nekalej súťaže výbor a jeho územné orgány identifikovali a dali pokyny na odstránenie porušení tohto zákona.

Aby si podnikateľ udržal a upevnil svoju pozíciu na trhu v konkurenčnom prostredí, musí na sebe neustále pracovať – hľadať spôsoby znižovania nákladov na tovar, zavádzať inovatívne riešenia a marketing, venovať sa reklame. Preto v praxi niektorí podnikatelia uprednostňujú prácu „v tajnej dohode“ medzi sebou a nie v konkurencii. Dohody konkurentov o stanovení, zvýšení a koordinácii cien po vzájomnej dohode sú známe ako „kartelové dohody“ (collúzia). Takéto interakcie im umožňujú pohybovať sa lepšie „tajným“ spôsobom. Zároveň v praxi, keďže sa takéto kartelové dohody uskutočňujú tajne, ich odhaľovanie zostáva veľmi náročnou úlohou.

Komisia analyzovala 262 trhov komodít a služieb, aby zhodnotila konkurenčné prostredie u nás na komoditnom, finančnom a digitálnom trhu a určila mieru saturácie lokálnych produktov. Tu sa osobitná pozornosť venovala cementu, minerálnym hnojivám, elektromerom, porcelánovým výrobkom, poistným trhom, bezpečnosti, integrácii fiškálnych informácií podnikateľských subjektov s daňovým systémom, službám online taxislužieb, hĺbkovej štúdii monopolizovaných súvisiacich trhov prirodzených monopolných subjektov.

Analýza odhalila, že 15 komoditných a finančných trhov sa vymanilo z monopolného postavenia vďaka vytvoreniu dostatočnej konkurencie, naopak, 7 z týchto trhov má podniky s dominantným postavením. Vo všeobecnosti v súčasnosti existuje 85 spoločností a skupín osôb, ktoré majú dominantné postavenie na 97 komoditných a finančných trhoch, kde je slabá konkurencia.

V posledných rokoch sa počet prirodzených monopolných subjektov znížil zo 151 na 129. V roku 2022 bolo sledovaných 134 podnikateľských subjektov zaradených do štátneho registra veľkých štátnych monopolov a subjektov prirodzeného monopolu pri 11 druhoch služieb. 70 percent týchto subjektov sú štátne podniky a zvyšok prispel súkromný sektor.

Zvyšovaním efektívnosti a zodpovednosti za úlohy zverené Výboru na podporu hospodárskej súťaže a ochranu spotrebiteľa prispeje k reformám zameraným na budovanie nového Uzbekistanu, ekonomický rast, zabezpečenie zdravého konkurenčného prostredia a slobodného prístupu podnikateľov na trhy a ochrana záujmov občanov a ďalšie zlepšovanie blahobytu obyvateľstva. V tomto prípade sa vytvorenie kompaktného a integrovaného systému riadenia štátu stane vedúcou silou pri zabezpečovaní efektívnosti našich aktivít.

Farrukh Karaboev je podpredsedom Výboru pre podporu hospodárskej súťaže a ochranu spotrebiteľa.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy