Spojte sa s nami

Európska komisia

Presadzovanie európskych MSP: Komisia poskytuje novú úľavu na zvýšenie konkurencieschopnosti a odolnosti MSP

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Komisia predstavuje sériu iniciatív na riešenie potrieb európskych malých a stredných podnikov (MSP) v súčasnom hospodárskom prostredí. Malé a stredné podniky, ktoré predstavujú 99 % európskych podnikov, sú základnými hnacími silami zelenej a digitálnej transformácie Európy, no naďalej čelia nepredvídateľnosti a nestálosti v dôsledku viacerých kríz v posledných rokoch.

Dnes predložené oznámenie o pomoci MSP navrhuje nové opatrenia, ktoré poskytnú krátkodobú pomoc, podporia dlhodobú konkurencieschopnosť MSP a posilnia spravodlivosť v podnikateľskom prostredí na celom jednotnom trhu. V rámci týchto opatrení dnes Komisia uverejňuje aj nové návrhy nariadenia o oneskorených platbách v obchodných transakciách a smernice, ktorou sa zriaďuje daňový systém ústredia pre MSP. Dodatočné iniciatívy sa zameriavajú na ďalšie zlepšenie prístupu MSP k financiám, zlepšenie podnikateľského prostredia a podporu rastu MSP do spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, aby sa naplno uvoľnil ich ekonomický potenciál.

Konkrétne, nové nariadenie o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách rieši meškanie platieb, nečestnú praktiku, ktorá ohrozuje peňažný tok MSP a bráni konkurencieschopnosti a odolnosti dodávateľských reťazcov. Nové pravidlá zrušia smernicu z roku 2011 o oneskorených platbách a nahradia ju nariadením. Návrh zavádza prísnejšiu maximálnu hranicu platby 30 dní, odstraňuje nejasnosti a rieši právne medzery v súčasnej smernici. Navrhovaný text tiež zabezpečuje automatickú platbu naakumulovaných úrokov a kompenzačných poplatkov a zavádza nové opatrenia na presadzovanie a nápravu na ochranu spoločností pred neplatičmi.

Daňový systém ústredia pre MSP poskytne MSP, ktoré pôsobia cezhranične prostredníctvom stálych prevádzkarní, možnosť spolupracovať iba s jednou daňovou správou – správou ústredia – namiesto toho, aby museli dodržiavať viaceré daňové systémy. Tento návrh zvýši daňovú istotu a spravodlivosť, zníži náklady na dodržiavanie predpisov a deformácie na trhu, ktoré ovplyvňujú obchodné rozhodnutia, a zároveň minimalizuje riziko dvojitého a nadmerného zdanenia a daňových sporov. Očakávané zníženie nákladov na dodržiavanie predpisov by malo podporiť najmä investície a cezhraničnú expanziu v EÚ. MSP pôsobiace v rôznych členských štátoch budú môcť plne maximalizovať slobodu usadiť sa a voľný pohyb kapitálu bez toho, aby im bránili zbytočné daňové prekážky.

Okrem toho sa v oznámení Komisie o pomoci pre MSP navrhuje niekoľko nelegislatívnych opatrení na podporu MSP a zabezpečenie úplného využitia ich ekonomického potenciálu:

  • Zlepšiť súčasné regulačné prostredie pre MSP stavaním na úspešnom prvom celom roku uplatňovania zásady „jeden v jednom“ (úspora čistých nákladov 7,3 miliardy EUR), zlepšením uplatňovania testu MSP a dôsledným zohľadňovaním potrieb MSP v rámci budúcich právnych predpisov EÚ, napr. dlhšie prechodné obdobia pre MSP. Komisia vymenuje splnomocnenca EÚ pre MSP, ktorý bude Komisii poskytovať usmernenia a poradenstvo v otázkach MSP a externe obhajovať záujmy MSP. Vyslanec EÚ pre malé a stredné podniky bude podávať správy priamo prezidentovi (a zároveň podávať správy komisárovi pre vnútorný trh o činnostiach súvisiacich s malými a strednými podnikmi podporovanými jeho útvarmi) a bude sa zúčastňovať na vypočutiach Rady pre kontrolu regulácie s generálnymi riaditeľstvami o iniciatívach, ktoré majú vysoký potenciálny vplyv. o MSP. Komisia bude tiež podporovať používanie regulačných karanténnych oblastí na podporu experimentovania a inovácií v MSP.
  • Zjednodušiť administratívne postupy a požiadavky na podávanie správ pre MSP spustením jednorazového technického systému (súčasť jednotnej digitálnej brány) do konca roku 2023, ktorý umožní MSP dokončiť administratívne postupy na celom jednotnom trhu bez potreby opätovného predkladania dokumentov. Komisia zjednoduší a zdigitalizuje ťažkopádne postupy, ako sú vyhlásenia a potvrdenia o vysielaní pracovníkov (ako je takzvaný dokument A1 o právach sociálneho zabezpečenia). Okrem toho bude Komisia stavať na počiatočných krokoch prijatých pred letom smerom k 25 % zníženiu oznamovacích povinností oznámených v marci 2023, pričom v nasledujúcich týždňoch predloží ďalšie návrhy, ako aj opatrenia na systematické mapovanie takejto záťaže a vypracovanie cielených plánov racionalizácie. pre budúce roky.
  • Zvýšte investície dostupné pre MSP, navyše k viac ako 200 miliardám EUR, ktoré majú MSP k dispozícii v rámci rôznych programov financovania EÚ, ktoré prebiehajú do roku 2027. Stavajte na úspechu časti InvestEU pre MSP tým, že podporíte prevody členských štátov do vnútroštátnych oddelení v tomto okne a zabezpečíte, aby časť navrhovaného Záruka EÚ vo výške 7.5 miliardy EUR v rámci novej špecializovanej časti platformy InvestEU pre strategické technológie pre Európu (STEP) je k dispozícii aj pre MSP. Jednoduchá a štandardizovaná metodika podporí MSP pri podávaní správ o témach udržateľnosti, čím sa uľahčí prístup k udržateľnému financovaniu.
  • Umožniť rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily pre MSP pokračovaním v podpore akcií odbornej prípravy poskytovaných partnerstvami pre veľké zručnosti v rámci Európskeho paktu pre zručnosti a iných podporných iniciatív na zosúladenie zručností s potrebami MSP z európskeho trhu práce.
  • Podporte rast MSP do konca roku 2023 preskúmaním súčasných hraničných hodnôt definície MSP a vypracovaním harmonizovanej definície a prípadným prispôsobením určitých povinností pre malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, aby mohli naplno využiť svoj hospodársky potenciál.

pozadia

24 miliónov malých a stredných podnikov (MSP) v Európe predstavuje 99 % všetkých podnikov a dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore v EÚ. Sú ústredným prvkom hospodárskej a sociálnej štruktúry Európy, riadia európsku ekologickú a digitálnu transformáciu a podporujú našu dlhodobú prosperitu.

Malé a stredné podniky boli neúmerne zasiahnuté sledom kríz za posledné roky: od COVID-u, ruskej vojny proti Ukrajine, energetickej krízy a nárastu inflácie. MSP stále čelia nestálosti a nepredvídateľnosti, ako aj obmedzeniam ponuky, nedostatku pracovnej sily a často aj nespravodlivej hospodárskej súťaži a nerovnakým podmienkam pri podnikaní v Európe. Oneskorenie platieb v obchodných transakciách bráni investíciám a rastu a prispieva k neistote a nedôvere v podnikateľské prostredie. Nedávna správa o výkonnosti MSP ukazuje, že pridaná hodnota MSP na rok 2023 podľa predpovedí stále zostane na úrovni 3.6 % (oproti 1.8 % v prípade veľkých podnikov) pod úrovňou z roku 2019, pričom zamestnanosť MSP sa sotva obnovila na predkrízovú úroveň.

Reklama

S cieľom uvoľniť silu malých a stredných podnikov EÚ na jednotnom trhu aj mimo neho Komisia predložila komplexný súbor opatrení v rámci svojho Stratégia MSP 2020 pre udržateľnú a digitálnu Európu. Väčšina z týchto akcií bola dokončená alebo prebieha. Okrem toho MSP zohrávajú kľúčovú úlohu pri spoluvytváraní a implementácii prechodových ciest, ktorých cieľom je podpora zeleného a digitálneho prechodu naprieč priemyselnými ekosystémami. Ustanovenia priaznivé pre MSP tvoria súčasť všetkých kľúčových legislatívnych iniciatív EÚ, pričom ďalšie podporné opatrenia pre MSP zavádza sieť Enterprise Europe Network, Platforma pre spoluprácu klastrov a ďalší partneri.

Pokiaľ ide o financovanie, Komisia očakáva, že v rámci svojich rôznych programov financovania, ktoré budú prebiehať do roku 200, poskytne MSP viac ako 2027 miliárd EUR. To zahŕňa značné sumy v rámci Kohézneho fondu EÚ (65 miliárd EUR) a Nástroja na obnovu a odolnosť (45.2 miliardy EUR). ) venované priamym a nepriamym opatreniam na podporu MSP, ktoré im pomáhajú stať sa odolnejšími, udržateľnejšími a digitálnymi.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede o balíku pomoci pre MSP

Informačný list o balíku pomoci pre MSP

Otázky a odpovede týkajúce sa regulácie oneskorených platieb

Informačný list o nariadení o oneskorených platbách

Otázky a odpovede o daňovom systéme ústredia pre MSP

Informačný prehľad o daňovom systéme ústredia pre MSP

Oznámenie o opatreniach na pomoc MSP

Nariadenie o oneskorených platbách v obchodných transakciách

Smernica o zjednodušení daní pre MSP

Správa o vykonávaní nariadenia o platforme pre podniky

Správa o vykonávaní nariadenia o jednotnej digitálnej bráne

Život malých spoločností bol v posledných rokoch ťažký, s pandémiou a vojnou Ruska proti Ukrajine. Musíme zintenzívniť našu podporu pre MSP. Chceme im to uľahčiť, priniesť viac kyslíka, ktorý im pomôže prežiť a prosperovať. Dnes prichádzame s pravidlami, ktoré zabezpečia, aby malé podniky dostávali platby v riadnom čase, obmedzili papierovanie a zjednodušili dane. Prístup k talentom a financiám tiež pomôže týmto spoločnostiam stať sa digitálnejšími a ekologickejšími.Viceprezidentka Věra Jourová - 11/09/2023

Keďže MSP pôsobiace cezhranične musia platiť dane vo všetkých členských štátoch, v ktorých majú stále prevádzkarne, musia dodržiavať viacero rôznych súborov pravidiel. Náklady na dodržiavanie týchto pravidiel predstavujú 2.5 % ich obratu – peniaze, ktoré nemôžu minúť na investovanie alebo nábor nových zamestnancov. Preto dnes navrhujeme umožniť MSP so stálymi prevádzkarňami v iných členských štátoch spolupracovať len s jednou daňovou správou – správou ich ústredia. Výsledné úspory a zjednodušenie podporí viac MSP, aby expandovali cez štátne hranice, čím sa vytvorí viac pracovných miest pre Európanov.Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo - 11/09/2023

Komisia svojimi nástrojmi pre MSP a viac ako 200 miliardami EUR z finančných prostriedkov EÚ venovaných MSP do roku 2027 podporuje malé podniky vo všetkých priemyselných ekosystémoch, od cestovného ruchu až po letecký a kozmický priemysel. Dnes predstavujeme komplexný súbor opatrení na podporu MSP. Zjednodušujeme daňové pravidlá, znižujeme regulačnú záťaž a zvyšujeme kvalifikáciu. Naša ambiciózna revízia pravidiel o oneskorených platbách vytvorí spravodlivejšie podnikateľské prostredie pre MSP na celom jednotnom trhu. Vďaka tomu budú malé podniky odolnejšie a pomôže im to zvládnuť náročné časy.Thierry Breton, komisár pre vnútorný trh – 11/09/2023

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy