Spojte sa s nami

Digitálna ekonomika

Komisia predstavuje nové iniciatívy pre digitálne infraštruktúry zajtrajška

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Európska komisia predstavila súbor možných opatrení na podporu inovácie, bezpečnosti a odolnosti digitálnych infraštruktúr. Budúca konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva závisí od týchto vyspelých digitálnych sieťových infraštruktúr a služieb, pretože rýchle, bezpečné a rozsiahle pripojenie je nevyhnutné pre nasadenie technológií, ktoré nás privedú do sveta zajtrajška: telemedicína, automatizované riadenie, prediktívna údržba budov alebo presné poľnohospodárstvo.

Cieľom tohto balíka digitálnej konektivity je začať diskusiu o konkrétnych návrhoch so zainteresovanými stranami, členskými štátmi a podobne zmýšľajúcimi partnermi o tom, ako formovať budúce politické opatrenia EÚ s cieľom dosiahnuť konsenzus:

  •  Biela kniha s názvom „Ako zvládnuť potreby digitálnej infraštruktúry Európy? analyzuje výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí pri zavádzaní budúcich prepojovacích sietí, a predstavuje možné scenáre na prilákanie investícií, podporu inovácií, zvýšenie bezpečnosti a dosiahnutie skutočného jednotného digitálneho trhu.
  •  Odporúčanie o bezpečnosti a odolnosti podmorských káblových infraštruktúr predstavuje súbor opatrení na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ zameraných na zlepšenie bezpečnosti a odolnosti podmorských káblov prostredníctvom lepšej koordinácie v celej EÚ, pokiaľ ide o správu a financovanie.

EÚ by mala podporovať živú komunitu európskych inovátorov, ktorí napredujú v rozvoji integrovaná konektivita a kolaboratívne výpočtové infraštruktúry. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v Bielej knihe počíta s vytvorením siete „Connected Collaborative Computing“ (“3C sieť”) na vytvorenie komplexných integrovaných infraštruktúr a platforiem pre telco cloud a edge, ktoré by sa dali použiť na organizovanie vývoja inovatívnych technológií a aplikácií AI pre rôzne prípady použitia. Takýto prístup založený na spolupráci by sa mohol pripraviť prostredníctvom vytvorenia rozsiahlych pilotných projektov alebo možného nového dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) vo výpočtovom kontinuu.

Je tiež nevyhnutné, aby lepšie využiť synergie medzi existujúcimi iniciatívami, ako je napríklad IPCEI na Cloudová infraštruktúra a služby novej generáciea programy financovania, ako sú Nástroj na prepájanie Európy a Digitálna Európa. To by mohlo zahŕňať a možnú koordinačnú úlohu pre spoločný podnik pre inteligentné siete a služby (SNS JU) na podporu vytvárania kolaboratívneho konektivného a výpočtového ekosystému.  

Okrem toho musí EÚ využiť plný potenciál jednotného digitálneho trhu s telekomunikáciami tým, že zváži opatrenia na zabezpečenie skutočného rovnaké podmienky a prehodnotiť rozsah uplatňovania a ciele jeho súčasného regulačného rámca. Táto úvaha by mala brať do úvahy technologickú konvergenciu medzi telekomunikáciami a cloudom, ktoré však podliehajú rôznym regulačným rámcom, ako aj potrebu zabezpečiť, aby všetci operátori investujúci do digitálnej infraštruktúry mohli využívať potrebný rozsah na uskutočnenie masívnych investícií. To by si mohlo vyžiadať harmonizovanejší prístup k povoľovacím postupom telekomunikačných operátorov, integrovanejšie riadenie na úrovni Únie pre frekvenčné spektrum a možné zmeny v politike veľkoobchodného prístupu. Komisia môže zvážiť aj opatrenia na urýchlenie odstavenia medených sietí do roku 2030 a na podporu ekologizácie digitálnych sietí zlepšením ich účinnosti.

EÚ by mala chrániť európsku sieťovú a výpočtovú infraštruktúru, ktorá je základným prvkom našej hospodárskej bezpečnosti stimulovať zavádzanie a zvyšovať bezpečnosť a odolnosť strategických infraštruktúr podmorských káblov. Na základe odporúčania prijatého spolu s bielou knihou možno z dlhodobého hľadiska zvážiť spoločný systém riadenia EÚ spolu s preskúmaním dostupných nástrojov navrhnutých na lepšie využitie súkromných investícií na podporu Káblové projekty európskeho záujmu (CPEI).

Ako okamžité opatrenie reagujúce na výzvy členských štátov a zainteresovaných strán sa odporúčanie snaží zlepšiť koordináciu v rámci EÚ, napríklad hodnotením a zmierňovaním bezpečnostných rizík, zriadením Súprava nástrojov zabezpečenia káblova zefektívnenie postupov udeľovania povolení. Okrem toho na podporu nadväzujúcich opatrení na odporúčanie Komisia zriaďuje tzv Expertná skupina pre infraštruktúru podmorských káblovzložené z orgánov členských štátov.

Reklama

Ďalšie kroky

Komisia dnes začala verejnú konzultáciu o 12 scenároch stanovených v bielej knihe. Konzultácia sa skončí 30. júna 2024. Príspevky budú zverejnené a prispejú k budúcim politickým opatreniam.

pozadia

EÚ už prijala niekoľko opatrení na podporu prechodu tradičných sietí pripojenia na infraštruktúry budúcnosti:

  • Komisia začala 23. februára 2023 rozsiahle prieskumné konzultácie o budúcnosti sektora pripojenia a jeho infraštruktúry, ktorého výsledky boli zverejnené v októbri 2023.
  • Spolu s konzultáciou Komisia predložila aj Zákon o gigabitovej infraštruktúre (GIA), pre ktorú a sa našla politická dohoda dňa 5. februára 2024, teda rok po podaní návrhu. GIA zavádza súbor opatrení na zjednodušenie a zrýchlenie zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou, čím sa znižuje administratívna záťaž a náklady na zavádzanie.
  • K dohode došlo súčasne s prijatím tzv Odporúčanie o regulačnej podpore gigabitového pripojenia (Gigabitové odporúčanie), ktoré poskytuje národným regulačným orgánom usmernenia o tom, ako navrhnúť povinnosti nápravy pre veľkoobchodný prístup pre operátorov s významnou trhovou silou.
  • Okrem toho EÚ prijala opatrenia na posilnenie našej chrbticovej konektivity, napríklad prostredníctvom partnerstiev Global Gateway Partnerships, ktoré zabezpečujú vysokokvalitné prepojenie so všetkými časťami Únie vrátane najvzdialenejších regiónov, ostrovov, členských štátov s pobrežím a zámorských krajín a územia. Partnerstvo Global Gateways, financované prostredníctvom CEF, podporuje kľúčové infraštruktúry, ako sú podmorské káble.

Pre viac informácií

Biela kniha „Ako zvládnuť potreby európskej digitálnej infraštruktúry?“

Odporúčanie o bezpečnosti a odolnosti podmorských káblových infraštruktúr

Informačný list

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy